Energisammanslutningar främjar produktionen och distributionen av förnybar el

Elanvändarnas roll i elsystemet har accentuerats i och med den gröna omställningen. Vid ingången av 2021 trädde en förordningsändring i kraft. Enligt den kan privatpersoner, sammanslutningar och företag bilda energisammanslutningar. Energisammanslutningarna kan utnyttja den el de producerar och fördela den mellan sammanslutningens medlemmar. 

Energisammanslutningar uppmuntrar elförbrukare att investera i förnybar energi och att främja ibruktagandet av nya verksamhetssätt, såsom deltagande i laststyrning.

Pressmeddelande 22.12.2020: Energisammanslutningar ska göra det lättare att fördela egenproducerad el inom grannskap

Arbetsgrupp utredde metoder för att främja användningen av energisammanslutningar på elmarknaden

Arbets- och näringsministeriet tillsatte hösten 2022 en arbetsgrupp som hade i uppgift att utreda behov av fortsatt utveckling av den reglering som gäller energisammanslutningar. Utredningen gällde i synnerhet en utvidgning av definitionen av energisammanslutning och hur decentraliserade energisammanslutningar bättre än tidigare kan betjäna konsumenternas möjligheter att aktivt delta på elmarknaden. 

Arbetsgruppen publicerade sin rapport den 27 april 2023.

Enligt gällande lagstiftning ska eldriftsstället för en medlem av en energisammanslutning vara beläget inom samma fastighet eller inom en motsvarande fastighetsgrupp och det har anslutits till distributionsnätsinnehavarens distributionsnät genom samma anslutning. 

Arbetsgruppen rekommenderar att distributionen av energi till decentraliserade energisammanslutningar och aktiva kunder underlättas i hela Finland. Medlemmarna i en decentraliserad virtuell energisammanslutning kan vara belägna var som helst i Finland. Den decentraliserade virtuella energisammanslutningen utnyttjar det offentliga elnätet för eldistribution.

I utredningen bedömdes också hur användbara separata distributionslinjer för el är för medborgarnas energisammanslutningar. Med direktledning avses eldistribution där den el som levereras har producerats vid småskalig elproduktion. Detta är möjligt också för närvarande, men den separata linjen är förenad med flera begränsningar. Arbetsgruppen lade fram olika förslag till ett mer omfattande utnyttjande av de separata linjerna, men med förbehållet att konsekvenserna bör utredas ytterligare innan ändringar i lagstiftningen vidtas.

Ordförande för arbetsgruppen var Elina Hautakangas, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet. I arbetsgruppen ingick både representanter för försäljare, distributörer och konsumenter av el, myndigheter och även forskningsinstitut.

Pressmeddelanden 28.4.2023: Arbetsgrupp utredde främjande av energisammanslutningar på elmarknaden

Arbetsgruppens slutrapport: Energigemenskaper och separata linjer (på finska)

Ytterligare information:
Tatu Pahkala, överinspektör, tfn 0295 064 217