Förkortade arbetslöshetsperioder och arbets- och näringstjänsterna

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​  

Finland riktar i likhet med de övriga nordiska länderna om arbetskraftspolitiken från passiv till aktiv och riktar tjänsterna effektivare enligt de arbetssökandes behov. Nyckeln till en mer effektiv sysselsättningspolitik är att förbättra medborgarnas individuella tjänster. 

I den nordiska modellen för arbetskraftsservice söker den arbetssökande arbete på eget initiativ och får individuellt stöd för sin jobbsökning i ett tidigare skede och intensivare. 

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna den 1 januari 2025 gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. Arbetssökande och arbetsgivare får individuellt skräddarsydda tjänster som lämpar sig för lokala behov. 

Modernt jobbsökande kräver fungerande och moderna digitala tjänster. Det ska vara möjligt att utveckla det egna kunnandet och studera vid sidan av jobbsökningen utan att den arbetslösa förlorar arbetslöshetsförmåner.

Marins regerings sysselsättningsåtgärder

Sysselsättningsåtgärd Konsekvenser för sysselsättningen Ekonomiska och sociala konsekvenser
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice 9 500–10 000 Modellen stöder snabb tillgång till arbete. Den arbetssökande får intensivare stöd och har större möjligheter att påverka sin egen jobbsökning. Detta kommer också att stärka deltagandet i samhället och förhindra utslagning.
Reformen av arbets- och näringstjänsterna (ANM, SHM) 7 000–10 000

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna för tjänsterna närmare person- och företagskunderna. De arbetssökande får riktade tjänster från kommunerna som är anpassade till den lokala arbetsmarknadens behov. Reformen stärker kommunernas livskraft och företagens ekonomiska verksamhetsförutsättningar.

Det utarbetas en finansieringsmodell för kommunerna som uppmuntrar dem att utveckla och tillhandahålla effektiva tjänster för arbetssökande. Detta kommer att påskynda sysselsättningen.

Reform av de digitala arbets- och näringstjänsterna 700* Moderna elektroniska tjänster gör arbetsförmedlingen effektivare. De arbetssökande får aktuell information om arbetsmarknaden. Arbetet och arbetstagarna finner varandra lättare, och arbetslöshetsperioderna blir kortare.
Skyldighet att söka arbete vid frivilliga studier 1 100

De arbetslösas möjligheter att studera förbättras. Den egna kompetensen kan utvecklas bättre än för närvarande utan att man förlorar arbetslöshetsförmåner. 

För dem som studerar frivilligt åläggs skyldighet att söka arbete. Undantag begränsas till att endast gälla personer som saknar yrkesfärdigheter. 

Reformen ökar jämlikheten och rättvisan på arbetsmarknaden och i större omfattning i samhället.

Reform av arbetsvillkoret för utkomstskyddet för arbetslösa (SHM) 1 500 Framskrider inte.

*i regeringens proposition (RP 225/2021 rd) uppskattades projektet TE-digi leda till sysselsättning av cirka 200–1 200 personer  

Konsekvenserna av sysselsättningsåtgärderna har bedömts vid det ministerium som svarar för beredningen av respektive sysselsättningsåtgärd.

Grundläggande principer för bedömningen av konsekvenser för sysselsättningen (på finska)