Uppdateringen av det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall har inletts


Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen har publicerat ett utkast till det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt en miljörapport för programmet. Båda dokumenten finns nere på den här sidan.

Det nationella programmet är en helhetsplan vars syfte är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppstår i Finland sörjs för säkert. Alla avfallshanteringsåtgärder ska utföras utan oskäliga dröjsmål. I det nationella programmet redogörs det för allmänna mål och principer för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, uppgifter om mängder och platser samt en uppskattning av avfallshanteringens kostnader och tidsplan. 

Handlingslinjerna och det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall baserar sig på Europeiska unionens råds direktiv (2011/70/Euratom), kärnenergilagen (1987/990) och strålsäkerhetslagen (859/2018). 

Miljörapporten innehåller bland annat en beskrivning om projektets omvärld, mål och betydande miljökonsekvenser som projektet kan antas ha. Miljökonsekvensbedömningen har gjorts enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005. 

Det första nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall färdigställdes sommaren 2015. Programmet bör uppdateras med tanke på utvecklingen av den nationella verksamheten samt för den kommande regelbundna internationella utvärderingen. 

Myndigheter, verksamhetsutövare inom branschen, medborgare och sammanslutningar kan framföra utlåtanden och åsikter om planen under perioden 5.8–10.9.2021. Utkastet, miljörapporten och kungörelsen om dessa har publicerats även på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på www.stm.fi och Strålsäkerhetscentralens webbplats på www.stuk.fi. 

Ytterligare upplysningar: Linda Kumpula