Nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och miljökonsekvensbeskrivning har färdigställts

Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen publicerade den 1 mars 2022 ett nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och ett därtill hörande beslut om godkännande. Samtidigt har en miljörapport om programmets miljökonsekvenser publicerats.

I det nationella programmet behandlas omfattande de ämnesområden som anknyter till hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. I programmet anges de allmänna målen, principerna, mängderna och platserna i fråga om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt en uppskattning av kostnaderna och tidtabellen för avfallshanteringen. Det centrala målet för det nationella programmet är att utveckla hanteringen av radioaktivt avfall i Finland.

Det nationella programmet för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är ett sådant nationellt program som förutsätts enligt Europeiska unionens rådets direktiv (2011/70/Euratom). I den nationella lagstiftningen ingår bestämmelser som gäller programmet. I fråga om användningen av kärnenergi i kärnenergilagen (990/1987) och i fråga om användningen av strålning i strålsäkerhetslagen (859/2018). Det nu utarbetade nationella programmet ersätter det första nationella programmet som gjordes 2015.

I samband med utarbetandet av programmet gjordes en bedömning av miljökonsekvenserna i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005). Miljörapporten innehåller bland annat en beskrivning av projektets verksamhetsmiljö, mål och sannolikt betydande miljökonsekvenser.

Som ett led i utarbetandet av programmet ordnades två remissbehandlingar under vilka myndigheter, verksamhetsutövare inom branschen, medborgare och sammanslutningar fick komma med yttranden och framföra åsikter. Yttrandena och åsikterna har beaktats vid beredningen av programmet.

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)gov.fi