Uppdateringen av de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det nationella programmet har inletts

Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen har publicerat en plan för uppdateringen av de nationella handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och det nationella programmet samt för miljökonsekvensbedömningen. Planen finns nere på den här sidan.

Med handlingslinjerna för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall avses strategin för hanteringen av kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppstått i Finland. Det nationella programmet är en helhetsplan vars syfte är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppstår i Finland sörjs för säkert och på så vis att alla avfallshanteringsåtgärder från att avfallet uppstår tills det slutförvaras utförs utan oskäliga dröjsmål. Miljökonsekvensbedömningen främjar beaktandet av miljökonsekvenserna i beredningen och godkännandet av det nationella programmet och tillgång till information och möjligheter att delta. Även den hållbara utvecklingen främjas.

Handlingslinjerna och det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall baserar sig på Europeiska unionens råds direktiv (2011/70/Euratom), kärnenergilagen (1987/990) och strålsäkerhetslagen (859/2018). Miljökonsekvensbedömningen genomförs enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SMB-lagen 200/2005). Den första rapporten som direktiv 2011/70/Euratom förutsatte om handlingslinjerna och det nationella programmet stod klar sommaren 2015. Programmet bör uppdateras med tanke på utvecklingen av den nationella verksamheten samt för den kommande regelbundna internationella utvärderingen. 

Myndigheter, verksamhetsutövare inom branschen, medborgare och samfund kan ge sina utlåtanden och åsikter om planen senast 19.3.2021. Närmare anvisningar om hur utlåtanden och åsikter framställs ges i kungörelsen nere på den här sidan. Utlåtanden och åsikter med personuppgifter kan publiceras på arbets- och näringsministeriets webbplats om projektet. Arbets- och näringsministeriets dataskyddsbeskrivningar finns på adressen tem.fi/dataskyddsbeskrivingar.

Planen och kungörelsen har även publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi och på Strålsäkerhetscentralens webbplats www.stuk.fi. Planen och kungörelsen om det hålls framlagda under 9.2–19.3.2021

De utlåtanden och åsikter som lämnas in under hörandet beaktas i utarbetandet av handlingslinjerna, det nationella programmet och miljökonsekvensbedömningen. Efter att utkasten står klara ordnas ett hörande om dem våren 2021.
 

Ytterligare upplysningar: Linda Kumpula