Lönesubvention till arbetsgivare för anställning av en arbetslös

Lönesubvention är en behovsprövad ersättning avsedd för att främja sysselsättning av en arbetslös arbetssökande. En arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan få ekonomiskt stöd i form av en lönesubvention som är 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna.

Syftet med lönesubventionerat arbete är att främja en arbetssökandes möjligheter att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden, när hen har brister i yrkeskompetensen eller en funktionsnedsättning eller sjukdom som inverkar på hur hen klarar av arbetsuppgifterna. Även om lönesubventionen beviljas och betalas till arbetsgivaren, fattas beslutet om beviljande av lönesubvention alltid utifrån behovet av service hos den arbetslösa arbetssökande. Med subventionen kompenseras arbetstagarens nedsatta produktivitet. Subventionen är också en ersättning för att arbetsgivaren använder mer tid än vanligt till att handleda arbetstagaren.

Förutsättningar för att få lönesubvention

Lönesubvention kan fås av alla arbetsgivare (med undantag för statens ämbetsverk och inrättningar). Anställningsförhållandet får inte börja innan beslut om beviljande av subvention har fattats. För att lönesubvention ska beviljas förutsätts det att

  • lönesubventionen inte snedvrider konkurrensen
  • arbetsgivaren förbinder sig att betala en kollektivavtalsenlig lön 
  • arbetsgivaren har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter.

Var kan man ansöka om lönesubvention?

Ansökan om lönesubvention lämnas in innan anställningsförhållandet inleds via arbets- och näringsbyråns e-tjänster för företag och arbetsgivare eller på en blankett som kan skrivas ut från nätet. Om ansökan görs elektroniskt, går handläggningen av ansökan snabbare.

Reform av systemet med lönesubvention

I regeringsprogrammet finns flera riktlinjer för utveckling av lönesubventionen. Avsikten är att genomföra en totalreform där målen i regeringsprogrammet beaktas. Under beredningen går man igenom den nuvarande lagstiftningen som gäller lönesubvention och reformbehoven i samband med det.

Målet är att avsevärt öka användningen av lönesubvention i företag och förenkla lönesubventionen genom att minska byråkratin för arbetsgivare. Regeringen har dessutom som mål att höja det maximala beloppet av lönesubventionen för svårsysselsatta partiellt arbetsföra personer, personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och invandrare.

Avsikten är att lönesubventionen inom tredje sektorn reformeras som en del av helheten. Målet är att det till den nuvarande lönesubventionen inom den tredje sektorn ska knytas ett starkt individuellt stöd, en kartläggning av arbetsförmågan och andra tjänster, så att modellen blir ett nytt stöd för övergång till den öppna arbetsmarknaden. Som ett led i beredningen utreds en möjlighet till subjektiv lönesubvention för äldre eller personer som varit arbetslösa under en lång tid.

Reformen av systemet med lönesubvention var på remiss 1.4–27.5.2022.

Regeringsproposition om reformen lämnades till riksdagen den 19 september 2022.  Reformen avses träda i kraft från ingången av 2023.

Läs mer om reformen av systemet med lönesubvention

Framskridande av reformen av systemet med lönesubvention (plan): Utkastet till proposition på remiss 1.4.–27.5.2022. Regeringens proposition den 19 september 2022. Riksdagsbehandling och stadfästande av lagar oktober–december 2022. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023. Grafikens uppgifter från 19.9.2022.

 

Ytterligare upplysningar: Ville Heinonen, ville.m.heinonen(at)gov.fi