Lönesubvention till arbetsgivare för anställning av en arbetslös

Lönesubvention är en behovsprövad ersättning avsedd för att främja sysselsättning av en arbetslös arbetssökande. En arbetsgivare som anställer en arbetslös arbetssökande kan få ekonomiskt stöd i form av en lönesubvention som är 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna.

Syftet med lönesubventionerat arbete är att främja en arbetssökandes möjligheter att sysselsättas på den öppna arbetsmarknaden, när hen har brister i yrkeskompetensen eller en funktionsnedsättning eller sjukdom som inverkar på hur hen klarar av arbetsuppgifterna. Även om lönesubventionen beviljas och betalas till arbetsgivaren, fattas beslutet om beviljande av lönesubvention alltid utifrån behovet av service hos den arbetslösa arbetssökande. Med subventionen kompenseras arbetstagarens nedsatta produktivitet. Subventionen är också en ersättning för att arbetsgivaren använder mer tid än vanligt till att handleda arbetstagaren.

Förutsättningar för att få lönesubvention

Lönesubvention kan fås av alla arbetsgivare (med undantag för statens ämbetsverk och inrättningar). Anställningsförhållandet får inte börja innan beslut om beviljande av subvention har fattats. För att lönesubvention ska beviljas förutsätts det att

  • lönesubventionen inte snedvrider konkurrensen
  • arbetsgivaren förbinder sig att betala en kollektivavtalsenlig lön 
  • arbetsgivaren har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter.

Var kan man ansöka om lönesubvention?

Ansökan om lönesubvention lämnas in innan anställningsförhållandet inleds via arbets- och näringsbyråns e-tjänster för företag och arbetsgivare eller på en blankett som kan skrivas ut från nätet. Om ansökan görs elektroniskt, går handläggningen av ansökan snabbare.    

Ytterligare upplysningar: Ville Heinonen, ville.heinonen(at)tem.fi