Företagsfinansiering

Arbets - och näringsministeriet uppmuntrar företagen att förnya sig och eftersträva hållbar tillväxt och produktivitet. ANM ansvarar för att den inhemska statliga företagsfinansieringen och exportfinansieringen fungerar så bra som möjligt med beaktande av företagens finansieringsbehov i olika utvecklingsskeden och de nationella och internationella bestämmelser som reglerar företagsfinansieringen.

 • Lån, borgen och garantier »

  Finnvera Abp, som är ett specialfinansieringsbolag som helt ägs av staten, tillhandahåller finansiering för dem som vill inleda företagsverksamhet, för företags tillväxt och internationalisering samt för företag som vill skydda sig mot risker i samband med export.

 • Kapitalinvestering »

  Den offentliga kapitalinvesteringsverksamheten ska främja kapitalinvesteringsmarknadens utveckling och rikta finansiering speciellt till sådana områden där den privata riskfinansieringen är otillräcklig.

 • Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) »

  Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är en fond som inrättats av Europeiska unionen och vars syfte är att få fart på investeringar som en del av investeringsplanen för Europa.

 • Understöd för utvecklande av företag »

  Syftet med understöd som beviljas för utvecklande av företagsverksamheten är att skapa ny affärsverksamhet och främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.

 • Regionstöd »

  Det förekommer skillnader mellan regionerna i fråga om hurdana möjligheter där finns för företagsverksamhet

 • Stöd för internationalisering »

  Det finns ett stort urval av offentliga finansieringstjänster till stöd för företags internationalisering.

 • Finansiering för forskning, utveckling och innovationer »

  Genom offentlig forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering uppmuntras företagen att bedriva FoUI-verksamhet som stöder förnyelse och ekonomisk tillväxt.

 • Energi- och investeringstöd »

  Arbets- och näringsministeriet kan på basis av prövning bevilja stöd för innovativa energiprojekt. Energistöd beviljas för investerings- och utredningsprojekt

 • Nationella allmänna förutsättningar för företagsstöd »

  Med företagsstöd avses understöd och räntestöd som beviljas för ekonomisk verksamhet samt lån, borgen, garanti, finansiering i form av eget kapital, skattestöd och andra arrangemang som innefattar en ekonomisk fördel.