En sammanslutning kan ansöka om att få bli civiltjänstgöringsplats

En skriftlig ansökan om att få bli civiltjänstgöringsplats lämnas in till Civiltjänstcentralen.

Behörig att ansöka om att få bli civiltjänstgöringsplats är

 • en statlig myndighet eller ett statligt affärsverk, en självständig statlig inrättning av offentligrättslig karaktär eller en offentligrättslig förening
 • en kommunal myndighet
 • ett religionssamfund som avses i 2 § i religionsfrihetslagen eller någon av dess församlingar
 • en privaträttslig sammanslutning, förening eller stiftelse som bedriver allmännyttig verksamhet.

Som civiltjänstgöringsplats kan inte fungera

 • ett parti som antecknats i partiregistret
 • en organisation som driver arbetstagarnas eller arbetsgivarnas intressen
 • en sammanslutning vars huvudsakliga syfte är att bringa vinst eller annan ekonomisk fördel för sammanslutningen eller för dem som deltar i dess verksamhet.

En civiltjänstgöringsplats ska ingå ett avtal med Civiltjänstcentralen. Ett avtal anses ha blivit ingånget när Civiltjänstcentralen skriftligen har godkänt sammanslutningens ansökan.

Civiltjänstgöringsplatsens skyldigheter

Civiltjänstgöringsplatsen svarar för civiltjänstgörarens uppehälle under arbetstjänsten. I gengäld får civiltjänstgöringsplatsen nyttan av det utförda arbetet.

Civiltjänstgörarens uppehälle under arbetstjänsten omfattar

 • utbetalningen av dagpenning
 • ordnandet av inkvartering
 • betalningen av kostnaderna för arbetsresor
 • ordnandet av måltider (eller alternativt betalningen av matpenning)
 • ordandet av hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården omfattar i princip all vård som läkare ordinerar, också tandvården, och vid behov anskaffningen av glasögon. 

Civiltjänstgöringsplatsen har möjlighet att av staten få ersättning för de månatliga kostnader som ordnandet av inkvartering för civiltjänstgöraren medför.

Mer information och mallar för ansökan: Civiltjänstcentralen