Integration främjas genom samarbete

Främjandet av invandrares integration förutsätter nära samarbete mellan olika förvaltningsområden och förvaltningsnivåer, såväl på riksomfattande som på regional och lokal nivå. I integrationsfrämjandet deltar aktörer både inom den offentliga sektorn och det civila samhället.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för

 • främjandet av integration av invandrare och
 • den lagstiftning som gäller det samt
 • främjandet av invandrarnas sysselsättning.

Dessutom övervakar ministeriet invandringen av arbetskraft och dess struktur tillsammans med inrikesministeriet.

I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns kompetenscentrumet för integrationsfrämjande, vars uppgift är att stödja yrkesskickligheten och kunnandet hos aktörerna inom det integrationsfrämjande arbetet samt att stärka kunskapsbasen för integrationsfrämjandet.

Flera riksomfattande aktörer

För främjandet av integrationen av invandrare ansvarar inom sina egna förvaltningsområden

 • inrikesministeriet,
 • undervisnings- och kulturministeriet,
 • social- och hälsovårdsministeriet,
 • justitieministeriet,
 • utrikesministeriet det samt
 • Migrationsverket,
 • Utbildningsstyrelsen,
 • Delegationen för etniska relationer (ETNO) och
 • Diskrimineringsombudsmannens byrå.

NTM-centralerna ansvarar för integrationsfrämjandet på regionnivå

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) ansvarar för främjandet av integration av invandrare på regionnivå. NTM-centralerna stöder kommunerna och styr arbets- och näringsbyråerna i frågor som gäller integrationsfrämjande. NTM-centralerna avtalar också med kommunerna om kommunplatser för personer som får internationellt skydd.

Kommunerna har ansvar för integrationsfrämjandet på lokal nivå

Kommunerna har allmänt ansvar och samordningsansvar för främjandet av integrationen av invandrare på lokal nivå. Kommunerna upprättar bland annat ett program för integrationsfrämjande tillsammans med andra aktörer inom sitt område för att främja integrationen och stärka samarbetet.

Arbets- och näringsbyråerna stöder invandrarnas jobbsökande

Arbets- och näringsbyråerna har huvudansvaret för integrationsfrämjandet när det gäller invandrare som anmält sig som arbetssökande. Byråerna ansvarar tillsammans med NTM-centralerna för ordnandet av integrationsfrämjande arbetskraftsservice, t.ex. integrationsutbildning, för invandrare som registrerat sig som arbetssökande. Arbetsgivare och fackorganisationer har en viktig roll som främjare av mångfald i arbetslivet och integration.

Det civila samhällets aktörer deltar i integrationsfrämjandet

Många frivilligorganisationer och religiösa samfund ordnar verksamhet och service som främjar integrationen. Invandrarna har också egna organisationer och föreningar i Finland. Integrationen av invandrare främjas även av deras eget deltagande i t.ex. idrottsföreningars verksamhet och annan hobbyverksamhet.

Ytterligare information
Paula Karjalainen, paula.karjalainen(at)gov.fi

På andra webbplatser