Finlands turismstrategi för 2022–2028

”Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland” är Finlands turismstrategi för 2022–2028. I strategin uppställs mål fram till 2028 och fastställs åtgärder för 2022–2023 för utvecklingen av turismen. Finlands mål är att vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet. Turismutvecklingen sker genom ansvarsfull och växande affärsverksamhet som grundar sig på tjänster och som skapar välfärd och sysselsättning året om i hela Finland.

Finlands turismstrategi för 2022-2028 och åtgärder för 2022-2023 (på finska)

Följande fyra prioriteringar, som identifieras i strategin, gör det möjligt för turismen att växa och förnya sig på ett hållbart sätt:

  1. att främja verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling
  2. att svara på den digitala omvälvningen,
  3. att förbättra tillgängligheten med hänsyn till turismens behov och
  4. att säkerställa en verksamhetsmiljö som stöder konkurrensförmågan.

Gemensamt rättesnöre för utvecklingsarbetet inom turismen

Ett genomgående tema i strategin är det samarbete som är nödvändigt för att kunna uppnå en hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen. Åtgärderna genomförs förvaltningsövergripande och som ett samarbete mellan en stor grupp av aktörer. Genomförandet följs upp av en högnivåarbetsgrupp för turismen, tillsatt av arbets- och näringsministeriet.

Strategiprocessen

Strategin publicerades i juli 2022. I en uppdatering som gjordes under våren 2022 preciserades åtgärderna i den strategi som publicerades 2019, med anledning av uppföljningen av utfallet 2019 –2021 samt den förändrade omvärlden, inklusive koronapandemin och Rysslands attack mot Ukraina. Uppdateringen fokuserade på att få framtidsutsikterna och åtgärderna att motsvara den nya situationen.

Turismstrategin har utarbetats under samordning av arbets- och näringsministeriet. Ministeriet svarar för prioriteringarna i Finlands turismpolitik och samordnar utvecklingsarbetet tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen. Högnivåarbetsgruppen för turismen hade en central roll i främjandet av uppdateringen.

Effekterna av koronapandemin pä efterfrågan på turismen uppskattat

Turismefterfrågan är ett av de viktigaste måtten i turiststrategin. Effekterna av coronapandemin på efterfrågan på turismen i Finland publicerades regelbundet. Den senaste uppskattningen baserar sig på situationen hösten 2021. Uppskattningar beskriver koronavirusets effekter på turismen i Finland som helhet.

Tidigare strategier

Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Finlands turismstrategi 2019–2018 och åtgärder 2019–2023

Vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025

Mer information: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi