Finlands turismstrategi för 2019–2028

”Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland” är Finlands turismstrategi för 2019–2028. I strategin uppställs mål fram till 2028 och fastställs åtgärder för 2019–2023 för utvecklingen av turismen. Finlands mål är att vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet. Turismutvecklingen sker genom ansvarsfull och växande affärsverksamhet som grundar sig på tjänster och som skapar välfärd och sysselsättning året om i hela Finland.

Följande fyra prioriteringar, som identifieras i strategin, gör det möjligt för turismen att växa och förnya sig på ett hållbart sätt:

  1. att främja verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling
  2. att svara på den digitala omvälvningen,
  3. att förbättra tillgängligheten med hänsyn till turismens behov och
  4. att säkerställa en verksamhetsmiljö som stöder konkurrensförmågan.

Finlands turismtrategi publicerades bara några månader innan Covid-19-epidemin eskalerade till en pandemi. Strategins mål och åtgärder måste justeras på grund av den oförutsedda situationen, men prioriteringarna förblir desamma. Investeringar i turismens hållbarhet och digitalisering av sektorn uppskattas spela en nyckelroll för att främja Finlands attraktivitet som resmål även efter coronapandemin. Turismefterfrågan är ett av de viktigaste måtten i turiststrategin. Effekterna av coronapandemin på efterfrågan på turismen i Finland publicerades i maj 2020 och september 2020. Uppskattningar beskriver koronavirusets effekter på turismen i Finland som helhet.

Gemensamt rättesnöre för utvecklingsarbetet inom turismen

Ett genomgående tema i strategin är det samarbete som är nödvändigt för att kunna uppnå en hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen. Turismstrategin har till uppgift att för aktörerna inom turismen vara ett gemensamt rättesnöre i turismutvecklingsarbetet. Åtgärderna genomförs förvaltningsövergripande och som ett samarbete mellan en stor grupp av aktörer. Genomförandet följs upp av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, MiniMatka, vars verksamhet samordnas av arbets- och näringsministeriet.

Bakom turismstrategin finns Vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025, vars uppdatering 2019 samordnades av arbets- och näringsministeriet. Ministeriet svarar för prioriteringarna i Finlands turismpolitik och samordnar utvecklingsarbetet tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen. 

Läs den nya turismstrategin och dess åtgärdsförslag på webben: Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Finlands turismstrategi 2019–2018 och åtgärder 2019–2023.

Mer information: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi