Plötslig strukturomvandling

Globaliseringen och förändringar i produktionsstrukturen kan medföra plötsliga och omfattande hot och problem för regionutvecklingen, i synnerhet när något företag avsevärt minskar antalet arbetsplatser i regionen eller helt och hållet lägger ned en produktionsenhet. Följderna och verkningarna av akuta strukturomvandlingsproblem bedöms med tanke på sysselsättningen, produktionsverksamheten och näringsstrukturen i regionen.

Statsrådet kan ge en sådan region eller bransch status som område eller bransch med akuta strukturomvandlingsproblem. Regionens kommuner, näringsliv, närings-, trafik- och miljöcentral och landskapsförbund utarbetar i samarbete en tillväxtplan för området eller branschen för att hantera den plötsliga strukturomvandlingen. I planen skrivs in de viktigaste åtgärdsförslagen för skapande av nya arbetstillfällen och utveckling av de gamla samt andra åtgärder som rättar till situationen inom de olika förvaltningsområdena.

En region eller bransch förklaras ha akuta strukturomvandlingsproblem enligt prövning i varje enskilt fall enligt följande kriterier:

  • Näringslivets strukturer förändras och förnyas plötsligt.
  • Det totala antalet jobbförluster i företaget och hela produktionskedjan/-klustret samt antalet personer som uppskattas bli arbetslösa uppgår sammanlagt till flera hundra.
  • Situationen har i stor utsträckning återverkningar även utanför regionen/samtidigt förloras jobb på flera orter.
  • Konsekvenserna av de jobbminskningar som genomförs för sysselsättnings- och arbetslöshetsgraden i regionen.
  • Det är fråga om en permanent förändringssituation (permitteringar beaktas inte).
  • Regionens aktörer har gemensamt utarbetat en prognosbaserad beredskapsplan för en krissituation.
  • Regionen har som resultat av en kontinuerlig utveckling av näringsstrukturen förnyelsepotential och en därpå baserad tillväxtplan.
  • Tilläggsfinansiering kan uppskattas ha en väsentlig betydelse för skapande av ny företagsverksamhet och nya arbetstillfällen.
  • Företaget har förbundit sig till samarbete.

Beviljandet av anslag för områden och branscher med akuta strukturomvandlingsproblem prövas från fall till fall inom ramen för statsbudgeten och tilläggsbudgeten. I områdena kan också programfinansiering enligt målen för strukturfondsperioden 2014–2020 användas för sådana projekt som inbegriper plötslig strukturomvandling.                                          

Sedan 1.1.2018 det finns inga områden som har plötslig strukturomvandling status.

 

Ytterligare upplysningar: jarmo.palm(at)tem.fi