Bekämpning av tvångsarbete

Med tvångsarbete menas en situation där en person som inte frivilligt erbjudit sig att utföra arbetet tvingas göra det under hot om straff. Tvångsarbete är ett allvarligt problem runt om i världen.

Produkter som tillverkats genom tvångsarbete blir förbjudna på marknaden i EU

Europeiska kommissionen lämnade den 14 september 2022 ett förslag till förordning som innebär att produkter som tillverkats genom tvångsarbete blir förbjudna på marknaden i EU. Kommissionen anser att det inte är acceptabelt att det i europeiska butiker säljs varor som tillverkats av arbetstagare som arbetar under hot eller tvång. Det är fråga om det första förslaget på EU-nivå för att förbjuda produkter som tillverkats genom tvångsarbete. Förordningen ska tillämpas både på produkter som tillverkats i EU och på importerade produkter. Förbudet ska gälla alla ekonomiska aktörer, oberoende av storlek och verksamhetsform.

Myndigheterna ska be företag lämna en redogörelse för vad de har gjort för att förhindra tvångsarbete

Enligt den föreslagna förordningen ska separat utsedda nationella behöriga myndigheter ges i uppgift att på ett riskbaserat tillvägagångsätt utöva tillsyn över att företagen inte bryter mot bestämmelserna. Den behöriga myndigheten ska i uppgiften använda sig av uppgifter som myndigheten fått till exempel i form av upplysningar, från databaser eller genom begäran om uppgifter av andra myndigheter.

Utifrån dessa uppgifter kan den behöriga myndigheten be ett företag lämna en redogörelse för hur företaget har försökt förebygga och stoppa tvångsarbete i samband med tillverkningen av de produkter som är föremål för bedömningen. Myndighetens bedömning påverkas till exempel av företagens processer för tillbörlig aktsamhet i de egna leveranskedjorna. Om myndigheten bedömer att den information som företaget lämnat inte är tillräcklig och att det finns en risk för tvångsarbete i samband med tillverkningen av produkterna, inleder myndigheten en undersökning för att närmare utreda riskerna för tvångsarbete.

Om myndigheten bedömer att ett företag har brutit mot förbudet mot att släppa ut på marknaden produkter som tillverkats genom tvångsarbete, kan myndigheten förbjuda att produkterna släpps ut på marknaden och ålägga företaget att dra tillbaka alla produkter som släppts ut på marknaden och förstöra dem. Enligt förslaget är det myndigheten som har bevisbördan för brott mot förordningen, och det ska vara möjligt att överklaga besluten.

Kommissionens olika instrument ska hjälpa företag och myndigheter att fullgöra sina skyldigheter

I förslaget finns olika metoder som kommissionen använder för att stödja företagens åtgärder för att identifiera tvångsarbete i leveranskedjorna. Kommissionen ska ge företag och myndigheter anvisningar för att främja att bestämmelserna fungerar och tillämpas på ett tillbörligt sätt. Anvisningarna ska innehålla råd rörande aktsamhetsplikten och information om riskindikatorerna för tvångsarbete samt en lista över offentligt tillgängliga informationskällor som är väsentliga med tanke på verkställandet av förordningen. Kommissionen ska också med hjälp av extern expertis inrätta en databas om riskerna för tvångsarbete på olika geografiska områden och i fråga om olika produkter.

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ordnade ett samråd med intressegrupperna den 29 september 2022. Statsrådet sände en U-skrivelse om förslaget till förordning till riksdagen den 10 november 2022. På EU-nivå fortsätter behandlingen av kommissionens förslag samtidigt i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna i Europeiska unionens råd.

Mer information:

  • Laura Pätsi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047276
  • Nadine Hellberg-Lindqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047023

Kommissionens pressmeddelande 14.9.2022: Kommissionen agerar på EU-marknaden för att förbjuda produkter tillverkade genom tvångsarbete

ANM:s och UM:s pressmeddelande 21.9.2022: Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden.

ANM pressmeddelande 10.11.2022: Statsrådet gav riksdagen sin ståndpunkt om att produkter som tillverkats genom tvångsarbete ska vara förbjudna på EU:s marknad