Marins regerings sysselsättningsåtgärder

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​ 

Genom sysselsättningspolitiken tryggas ett inkluderande och kunnigt Finland. 

Syftet är att skapa en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar välfärdsstat. Vi arbetar för hög sysselsättning och fortsatt starka offentliga finanser för att kunna trygga och utveckla välfärdsstatens tjänster. 

Också på 2020-talet är kompetens, arbete och företagande grunden för välfärd. I den pågående omvälvningen i arbetslivet har gedigna grundläggande färdigheter samt förmåga och beredskap att lära sig nytt och uppdatera sina kunskaper under hela livet och arbetskarriären en nyckelroll.

Högre sysselsättningsgrad bygger på delaktighet och kunnande

Vi driver en aktiv och effektiv nordisk sysselsättningspolitik. Kärnan i den effektiva sysselsättningspolitiken är förbättrade individuella sysselsättningstjänster.

Vårt mål är att skapa världens bästa arbetsliv: ett land med lyckliga och välmående professionella där varje människas kunskaper och färdigheter nyttiggörs i arbetslivet. Detta är viktigt både för den enskilda individen och för hela samhället – det är mänskligt och ekonomiskt nödvändigt att vars och ens potential kommer till användning så bra som möjligt. Vi vill att alla är delaktiga enligt förmåga.

Sysselsättningsåtgärderna utgör en stor sektorsövergripande helhet. En del av åtgärderna har en omedelbar effekt, andra påverkar på längre sikt. Marins regeringen har förbundit sig till långsiktiga åtgärder för att höja sysselsättningsgraden. Genom beslut i samband med detta eftersträvar man uppskattningsvis 80 000 nya sysselsatta. Målet är en sysselsättningsgrad på 75* procent.

På den här sidan har vi samlat information om sysselsättningsåtgärderna under regeringsperioden. För var och en av åtgärderna visar vi förutom de ekonomiska konsekvenserna också en bedömning av de sociala och övriga konsekvenserna. 

Sysselsättningsåtgärderna i tabellform