Andra nationella produktbestämmelser


Medlemsstaternas nationella speciallagstiftning om produktbestämmelser eller produktkrav kan gälla exempelvis:

  • egenskaper som förutsätts hos produkten, t.ex. kvalitet, prestanda, säkerhet eller mått.
  • krav på produkten t.ex. med avseende på försäljningsnamn, terminologi och symboler, testning och testningsmetoder eller förpackning och påskrift.
  • krav som ställs på produkten för att skydda konsumenten eller miljön och som påverkar produktens livscykel efter att den har placerats på marknaden (användning, återvinning, återanvändning eller bortskaffande) om de på ett betydande sätt kan påverka produktens sammansättning och saluföring.

Det är företagets ansvar att se till att all relevant lagstiftning efterlevs.

Ytterligare upplysningar 
Niina Etelävuori - niina.etelavuori(at)gov.fi