Mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är ett nytt EU-politiskt instrument för att fastställa en avgift för vissa produkter från länder utanför EU på samma nivå som för liknande produkter som tillverkats inom EU till följd av genomförandet av EU:s utsläppshandel. Mekanismen införs i fråga om produkter som anges närmare och som anknyter till järn och stål, aluminium, cement, gödselmedel och väte samt importerad el.

Syftet med mekanismen för koldioxidjustering är att effektivisera förebyggandet av koldioxidläckage och främja den internationella prissättningen av kol. Hittills har man i EU strävat efter att förhindra koldioxidläckage genom gratis tilldelning av utsläppsrätter till sektorer som löper risk för koldioxidläckage som en del av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Systemet slopas stegvis inom sektorer som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna i och med att mekanismen införs från och med 2026.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna genomförs som ett system som är fristående från EU:s utsläppshandelssystem men som återspeglar det. Importörer (företag och privatpersoner) av produkter som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering åläggs att anmäla sin import och de utsläpp som den orsakar till den nationella myndigheten. I Finland övervakas funktionen hos mekanismen för koldioxidjustering och fullgörandet av skyldigheterna av Tullen.

Tidsplan för genomförandet av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna

Mekanismen för koldioxidjustering införs i två steg. I det första steget, från och med den 1 oktober 2023 till och med den 31 december 2025, är importörer av importerade produkter som omfattas av mekanismen endast skyldiga att rapportera uppgifter om produktens utsläppsinnehåll både i fråga om direkta och indirekta utsläpp. Importörerna ansvarar för inhämtandet av utsläppsdata samt för data om det kolpris som eventuellt betalats i ursprungslandet. Rapporteringen sker kvartalsvis och försummelse av rapporteringsskyldigheten leder till en felavgift för importören. Importörerna ska lämna in den första CBAM-rapporten senast den 31 januari 2024.

I det andra steget från och med 2026 börjar själva avgiften enligt mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna att tas ut. Importören ska skaffa avgiftsbelagda utsläppscertifikat, dvs. CBAM-certifikat. Certifikat behövs till ett belopp som motsvarar de utsläpp som uppstår vid tillverkningen av varorna. Priset på CBAM-certifikat är bundet till priset på utsläppsrätterna för den föregående veckans handel med utsläppsrätter i unionen. Importören ska dessutom årligen rapportera om import som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering, de utsläpp som är bundna till produkterna, ett eventuellt pris på kol som betalats i ursprungslandet och uppgifter om antalet CBAM-certifikat som behövs. Om man i ursprungslandet redan har betalat kolpriset för importvarornas produktrelaterade utsläpp, beaktas detta i det antal CBAM-certifikat som behövs. I det andra steget ska utsläppsdata och det kolpris som betalats i ursprungslandet verifieras av ackrediterade kontrollörer.
 
I det första och andra steget kan rapporteringen också göras av en indirekt företrädare.

Lagstiftningsplan

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i januari 2023 en arbetsgrupp för det nationella genomförandet av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Lagen om genomförande av mekanismen för koldioxidjustering och lagen om ändring av tullagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2024. Beredningsunderlaget till propositionen finns på sidan Projekt och lagberedning.

Ytterligare information för importörer på Tullens webbplats.
Kontakta Tullen: [email protected] 

 
Ytterligare information: katja.tuokko(at)gov.fi, juhani.tirkkonen(at)gov.fi, eleonoora.eilitta(at)gov.fi