Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa

Den 14 januari 2022 gav arbets- och näringsministeriet en motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa.

I den motiverade slutsatsen ger kontaktmyndigheten sin syn på projektets betydande miljökonsekvenser. Slutsatsen grundar sig på konsekvensbeskrivningen, på utlåtanden om den och åsikter och på kontaktmyndighetens egen granskning.

Vid förfarandet bedömdes möjligheten att förlänga driften av kärnkraftverket med högst cirka 20 år eller alternativt nedläggning efter att de gällande drifttillståndsperioderna har gått ut. Alternativen inverkar på drifttiden för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall. På projektet tillämpades också förfarandet vid gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i enlighet med den så kallade Esbokonventionen.

Arbets- och näringsministeriet konstaterade i sin motiverade slutsats att konsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen. De granskade alternativen konstaterades inte ha sådana betydande negativa miljökonsekvenser som inte skulle kunna accepteras, förhindras eller begränsas till en godtagbar nivå. 

Miljökonsekvenserna av fortsatt drift är som helhet större än miljökonsekvenserna av nedläggning, eftersom också i det fall att kraftverket fortsätter att vara i drift kommer kraftverket slutligen att läggas ned. Kärnkraftverkets mest betydande konsekvens vid normaldrift är den värmebelastning som kylvattenavledningen orsakar i det närliggande havsområdet. Vid bedömningen av de olika projektalternativens miljökonsekvenser bör man emellertid beakta projektets nationellt sett mycket stora energiekonomiska betydelse.

Fortum lämnade in MKB-beskrivningen till arbets- och näringsministeriet i september 2021. Inlämnandet av MKB-beskrivningen var en fortsättning på det MKB-förfarande som inleddes i augusti 2020 då bolaget lämnade in ett program för miljökonsekvensbedömning till ministeriet. Arbets- och näringsministeriet ordnade ett offentligt samråd i båda faserna. De utlåtanden och åsikter som framfördes i samband med samrådet finns på ministeriets webbplats.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi och linda.kumpula(at)gov.fi