Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa

Fortum Power and Heat Oy har 6.9.2021 tillställt arbets- och näringsministeriet en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). Konsekvensbeskrivningen är ett dokument som utarbetats av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet, dess alternativ och en bedömning av deras sannolikt betydande miljökonsekvenser.

MKB-beskrivningen är en fortsättning på det MKB-förfarande som inleddes i augusti 2020 då den projektansvarige lämnade ett program för miljökonsekvensbedömning till ministeriet. Arbets- och näringsministeriet, som är kontaktmyndighet, ordnade ett offentligt samråd i ärendet och gav sitt yttrande om programmet i november 2020.

I förfarandet bedöms en förlängning av driften av kärnkraftverket i Lovisa med högst cirka 20 år eller alternativt nedläggning efter att de gällande driftstillståndsperioderna har gått ut. Alternativen inverkar på drifttiden för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt kärnavfall (driftavfall). På projektet tillämpas också förfarandet vid gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning i enlighet med den s.k. Esbokonventionen.

Utlåtanden och åsikter kan lämnas under tiden 20.9–18.11.2021 på webbplatsen utlåtande.fi, per e-post [email protected] eller per brev till arbets- och näringsministeriets registratorskontor under adressen Arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet. Besöksadressen är Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. I utlåtandena och åsikterna ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/20577/2021.

Ett infomöte för allmänheten ordnades torsdagen 7.10.2021 kl. 18–21 i Lovisavikens skola och på adressen www.fortum.fi/loviisayva. Inspelningen av situationen kan ses på ovannämnda webbplats. Vid mötet hade allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter och få information om projektet och dess miljökonsekvenser. 

De utlåtanden och åsikter som framförts publiceras på finskspråkiga webbplats och beaktas i kontaktmyndighetens motiverade slutsats. Ministeriets dataskyddsbeskrivningar finns här.

Mer information: jaakko.louvanto(at)gov.fi och linda.kumpula(at)gov.fi