Ministrarna

Arbetsminister Arto Satonen är chef för arbets- och näringsministeriet.  
 
Arbetsministern har hand om avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader. Avdelningen ansvarar bland annat för sysselsättningen och arbetspolitiken, den allmänna arbetspolitiska regleringen, arbets- och nyttighetsmarknadernas funktion och de näringspolitiska frågorna i samband med den. Avdelningen ansvarar dessutom bland annat för inremarknadspolitiken, konsumentpolitiken, konkurrenspolitiken och övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning samt för regleringen om offentlig upphandling.

Satonen ansvarar också för ärenden som gäller arbetskraftsservice vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster. 

Dessutom behandlar arbetsministern ärenden som gäller arbetskraftsinvandring och ministeriets allmänna administrativa ärenden.

Arbetsministern behandlar också ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och vuxenutbildning vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Näringsminister Wille Rydman har hand om avdelningen för innovationer och företagsfinansiering. Avdelningen ansvarar bland annat för innovationspolitiken, policyn för offentlig specialfinansiering och exportfi-nansiering, mineralpolitiken, policyn för näringslivets och företagens internationalisering, samordningen av turismen samt främjandet av utländska investeringar. Dessutom ansvarar avdelningen för utvecklingen av systemet för företagsstöd och rymdpolitiken.

Rydman behandlar också försörjningsberedskapsfrågor och de ärenden vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster som gäller regionutveckling, plötsliga strukturomvandlingar, styrning av NTM-centralerna, främjande av företagande, NTM-centralernas företagstjänster, EU:s regional- och strukturpolitik och faciliteten för återhämtning och resiliens.

Näringsminister Rydman behandlar också ärenden som hör till finansministeriets finansmarknadsavdelning. 

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen behandlar ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Inrikesminister Mari Rantanen behandlar ärenden som gäller främjande av integration vid arbets- och näringsministeriets enhet för invandring och integration.

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen behandlar ärenden som gäller stadsutveckling vid avdelningen för regioner och tillväxttjänster.

Statsminister Petteri Orpos regering