Tillståndsinnehavaren ansvarar för kärnavfallshanteringen

Förvaringskapsel för kärnavfall

Kärnavfallshanteringen omfattar alla åtgärder som behövs för tillvaratagning, förvaring, hantering och slutförvaring av kärnavfallet samt åtgärderna för avveckling av kärnanläggningar.

Den som innehar tillstånd att driva en kärnanläggning svarar för kärnavfallshanteringen och för alla kostnader som den ger upphov till. För att de resterande åtgärderna för kärnavfallshantering ska kunna vidtas under alla förhållanden, gör de avfallshanteringsskyldiga enligt behov inbetalningar till Statens kärnavfallshanteringsfond. I kärnenergilagen finns bestämmelser om kärnavfallshanteringens skyldigheter (avfallshanteringsskyldighet) och om ekonomisk beredskap (beredskapsskyldighet). I lagen finns även bestämmelser om de avfallshanteringsplaner och den rapportering som behövs.

Arbets- och näringsministeriet godkänner avfallshanteringsplanerna och Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över att planerna förverkligas.

Behandlingen av kärnavfallet och dess slutförvaring beror på aktiviteten.

Kärnavfallet åtskiljs enligt sin aktivitetshalt i fyra klasser: mycket lågaktivt, låg-, medel- och högaktivt kärnavfall. Avfallet behandlas och slutförvaras enligt klassifikationen. Även slutförvaringens långtidssäkerhet motiveras enligt avfallets aktivitetsnivå. Låg- och medelaktivt avfall kräver en kortare tid än högaktivt avfall för att bli säkert med tanke på miljön (dvs. halveringstiden hos de radioaktiva isotoperna i avfallet är kortare).

Mycket lågaktivt kärnavfall innehåller endast små mängder radioaktiva ämnen och därför kan avfallet slutförvaras i ett slutförvaringsutrymme som byggs under mark. TVO har inlett ett miljökonsekvensbedömningsförfarande om jordmånsslutförvaringen av mycket lågaktivt kärnavfall.

För låg- och medelaktivt kärnavfall finns det slutförvaringsutrymmen under jord i kärnkraftsområdena. De så kallade VLJ-grottorna är kärnanläggningar enligt kärnenergilagen så de behöver tillstånd enligt kärnenergilagen. Vad gäller Lovisa kärnanläggning har VLJ-grottan fått tillstånd i samband med drifttillståndet. Mer information om VLJ-grottorna finns på projektens webbplatser.

Inom anläggningsområdet ligger dessutom mellanlager för använt bränsle som är högaktivt kärnavfall. Avsikten är att det använda kärnbränsle som förvaras i dessa vattenbassängslager i sinom tid ska flyttas över till Posiva Oy:s slutförvaringsanläggning som planeras kunna inleda sin verksamhet på 2020-talet. Statsrådet beviljade byggnadstillstånd den 12 november 2015. Byggandet av slutförvaringsanläggningen har inletts. 

Fennovoima Ab lämnade den 22 juni 2016 in ett miljökonsekvensbedömningsprogram (MKB-program) till arbets- och näringsministeriet om slutförvaringen av sitt använda kärnbränsle. Fennovoima har valt ut två alternativa slutförvaringsorter som det undersöker i samarbete med Posiva Oy: byggandet av Fennovoimas egna inkapslings- och slutförvaringsanläggning och de konsekvenser detta eventuellt har. Som andra alternativ utreder Fennovoima möjligheten till att utvidga samarbetet med Posiva Oy för att slutförvara bränslet i Olkiluoto.
 

Ytterligare information: linda.kumpula(at)gov.fi