Kärnanläggningens tillståndshavare ansvarar för kärnavfallshanteringen

Förvaringskapsel för kärnavfall

Kärnavfallshanteringen omfattar alla åtgärder som behövs för tillvaratagning, förvaring, hantering och slutförvaring av kärnavfallet samt åtgärderna för avveckling av kärnanläggningar.

Den som innehar tillstånd att driva en kärnanläggning svarar för kärnavfallshanteringen och för alla kostnader som den ger upphov till. För att de resterande åtgärderna för kärnavfallshantering ska kunna vidtas under alla förhållanden, gör de avfallshanteringsskyldiga enligt behov inbetalningar till Statens kärnavfallshanteringsfond.

Arbets- och näringsministeriet godkänner avfallshanteringsplanerna och Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över att planerna förverkligas.

Slutförvaringsutrymmen för driftavfall

För låg- och medelaktivt driftavfall från Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk finns det inom kraftverksområdena underjordiska slutförvaringsutrymmen. Inom kraftverksområdena finns det också mellanlager för det använda kärnbränslet. Avsikten är att det använda kärnbränsle som förvaras i dessa vattenbassängslager i sinom tid ska flyttas över till Posiva Oy:s slutförvaringsanläggning på Olkiluoto som planeras kunna inleda sin verksamhet omkring år 2023. Tillstånd att bygga anläggningen beviljades den 12 november 2015 av statsrådet.

Fennovoima Oy inlämnäde 22.6.2016 arbets- och näringsministeriet ett eget program för bedömning av miljökonsekvenserna av slutförvaringen av bolagets använda kärnbränsle (MKB-program). Fennovoima har valt två alternativa förläggningsorter för slutförvaringen. På dessa orter undersöker bolaget i samarbete med Posiva eventuella konsekvenser som byggandet och driften av Fennovoimas egen inkapslings- och slutförvaringsanläggning skulle kunna medföra.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)tem.fi