EU:s inre marknad och fri rörlighet

EU:s inre marknad grundar sig på fyra friheter i EU-fördraget; fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Målet är att rörligheten mellan länderna ska ske lika lätt och fritt som inom landet. Samtidigt försöker man trygga bl.a. skyddet för konsumenterna, arbetstagarna och miljön.

En effektivt fungerande inre marknad i EU är en nödvändig grund för den ekonomiska tillväxten och ekonomiska stabiliteten i Europa. Den inre marknaden med nästan 500 miljoner människor erbjuder finländska företag en omfattande hemmamarknad för export av varor och tjänster.

Den nuvarande inre marknaden har bildats genom harmonisering av de nationella lagstiftningarna. Dessutom har principen om ömsesidigt erkännande haft en central ställning när hinder för rörlighet mellan länder har undanröjts. Avsikten är att påskynda och underlätta främjandet av företagens verksamhetsförutsättningar och expanderingen av verksamheten inom EU:s inre marknad med hjälp av tjänstedirektivet (2006/123/EG).

Inremarknadspolitiken

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen och koordineringen av inremarknadspolitiken i Finland. Beredningen sker i sektionen för den konkurrenskraften (EU8-sektionen), som är underställd kommittén för EU-ärenden. Också en stor del av beredningen av inremarknadslagstiftningen koordineras via sektionen för den konkurrenskraften, dock så att varje ministerium ansvarar för beredningen av sådan inremarknadslagstiftning som hör till dess behörighet och för det nationella genomförandet av lagstiftningen.

I EU hör beredningen av inremarknadspolitiken och inremarknadslagstiftningen till konkurrenskraftsrådet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den nationella samordningen av beredningen av ärenden som ska behandlas i konkurrenskraftsrådet.

Ytterligare upplysningar

isabella.paju(at)gov.fi