Direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Tillbörlig aktsamhet för företag 

Den 23 februari antog EU-kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Förslaget syftar till att främja ett hållbart och ansvarsfullt beteende från företagens sida i de globala värdekedjorna och att förankra de mänskliga rättigheterna och miljöskyddet i företagens verksamhet och styrning. 

Företagen spelar en central roll i att bygga ett hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. Den nya lagstiftningen förutsätter att företagen beaktar effekterna av sin verksamhet i värdekedjan, det vill säga i sin egen, i dotterbolags och etablerade affärspartners verksamhet, i och utanför Europa. 

Skyldigheten att iaktta aktsamhet är bra för de mänskliga rättigheterna, miljöskyddet och för konsumenternas förtroende för företagen. Med tanke på företagen är målet med direktivet att skapa lika villkor för företag i hela EU och att stödja en effektivare och transparent riskhantering. Europeiska företags värdekedjor sträcker sig utanför den inre marknaden och förslaget medför också fördelar för utvecklingsländerna. Det stöder ländernas arbetstagare mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna, förbättrar levnadsförhållandena i allmänhet och möjliggör nya hållbara investeringar.


Företag som omfattas av tillämpningsområdet 

Det föreslagna direktivet ska tillämpas på följande företag: 

  • aktiebolag i EU med fler än 500 anställda och en global omsättning på över 150 miljoner euro
  • andra aktiebolag i EU med stor miljöpåverkan och fler än 250 anställda och en global omsättning på över 40 miljoner euro
  • företag i länder utanför EU som är verksamma i EU och vars omsättning genereras i EU och som överskrider de ovan nämnda gränsvärdena.

Små och medelstora företag omfattas inte direkt av förslagets tillämpningsområde, men förslaget erbjuder stöd till företag som indirekt kan påverkas av bestämmelserna. 

Centrala skyldigheter

I förslaget fastställs en skyldighet för företag att visa tillbörlig aktsamhet. Det betyder att företagen har ett ansvar att identifiera, förebygga, minimera och sätta stopp för verksamhet med negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna eller miljön. Ansvaret omfattar också företagens värdekedjor och dotterbolag. Dessutom måste vissa större företag ha en plan för att se till att deras affärsstrategi är förenlig med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C i enlighet med Parisavtalet. I förslaget läggs det också fram skyldigheter som gäller företagsledningen. 

Enligt skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet ska företag

  • integrera tillbörlig aktsamhet i företagspolitiken 
  • identifiera faktiska eller potentiella negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljön
  • förebygga eller lindra potentiella konsekvenser
  • sätta stopp för eller minimera de faktiska konsekvenserna
  • inrätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande
  • övervaka hur effektiva politiken och åtgärderna för tillbörlig aktsamhet är
  • offentliggöra information om tillbörlig aktsamhet. 


Finlands ståndpunkt

Finland ställer sig huvudsakligen positivt till förslagets bestämmelser om tillbörlig aktsamhet. Direktivet förenhetligar EU:s lagstiftning som gäller företag och skapar rättvisare konkurrensvillkor. Finland anser att det är viktigt att lagstiftningen är åskådlig för företagen och realistisk att genomföra. Bestämmelserna bör vara tillräckligt entydiga så att genomförandet och tillämpandet inte blir splittrat och skiljer sig mellan medlemsländerna. 

Finland anser att det föreslagna tillämpningsområdet är lämpligt med tanke på bestämmelserna. Lagstiftningen bör beakta små och medelstora företags villkor som en del i större företags värdekedjor, och små och medelstora företag måste erbjudas stöd för efterlevnaden av skyldigheterna. 

Förslaget kompletterar på ett önskvärt sätt EU:s övriga miljölagstiftning i och med att skyldigheterna omfattar företagens värdekedjor också utanför Europa. Finland anser att kampen mot klimatförändringarna bör inkluderas i skyldigheten att iaktta tillbörlig aktsamhet. Finlands mest kritiska synpunkter gäller förslagets bestämmelser om skadeståndsersättning och företagsledningens ansvar att beakta följderna av sina beslut för hållbarheten, när ledningen agerar i företagets intresse. 

Förhandlingsläget 

Förslaget behandlas nu av Europaparlamentet och rådet. Rådets ordförandeland Tjeckien har som mål att få till stånd ett samförstånd om förslaget under sitt ordförandeskap. Medlemsländerna får en övergångsperiod på två år för det nationella genomförandet efter att direktivet godkänts. 

Läs mer:


Ytterligare information: 

Sami Teräväinen, sami.teravainen(at)gov.fi och Laura Pätsi, laura.patsi(at)gov.fi