Arbetstagarens ställning i samband med arbetsgivarens insolvens

Om arbetsgivaren får betalningssvårigheter eller blir insolvent, påverkar det nästan alltid arbetstagarnas ställning. Betalningssvårigheter kan leda till fördröjningar i lönebetalningen eller också kan lönebetalningen upphöra helt och hållet. Det är mycket viktigt att arbetsgivaren i en ekonomisk krissituation håller sin personal informerad om hur situationen påverkar personalen.

Om arbetstagarnas lön uteblir, är det skäl att snabbt ansöka om att lönefordringarna betalas enligt lönegarantin. Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarnas lönefordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens.

Arbetsgivarens företagssanering

Arbetsgivaren kan ansöka om företagssanering på grund av insolvens eller hotande insolvens. För arbetstagarna fortsätter anställningsförhållandena normalt, om inte arbetsavtalen sägs upp. Under företagssaneringsförfarandet kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar iaktta två månaders uppsägningstid oberoende av hur länge arbetsavtalet har varat.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren i normal ordning ska kunna betala ut löner för tiden efter att ansökan om företagssanering blivit anhängig. Dessutom ska arbetsgivaren kunna betala semesterlöner och semesterersättningar för tiden före saneringsansökan samt lönerna för de föregående tre månaderna. Om så inte sker, finns det orsak att ansöka om betalning enligt lönegarantin.

Arbetsgivarens konkurs

En insolvent arbetsgivare kan försättas i konkurs på ansökan av arbetsgivaren själv eller en borgenär. Konkursboets ärenden sköts av en boförvaltare som har utsetts av domstolen. Efter att konkursen har inletts säger boförvaltaren i allmänhet upp arbetstagarnas arbetsavtal med en 14 dagars särskild uppsägningstid.

Vid en konkurs har arbetstagarna nästan alltid innestående löner. Boförvaltaren kan ansöka om betalning enligt lönegarantin för arbetstagarnas räkning, om boförvaltaren och lönegarantimyndigheten anser att fordringarna är tillräckligt klara. I annat fall måste arbetstagarna själva ansöka om betalning enligt lönegarantin. Mer information ges av lönegarantimyndigheten.

Lönegaranti

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarens fordringar som grundar sig på anställningsförhållandet i händelse av arbetsgivarens insolvens. Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren själv eller av en arbetstagarorganisation. Om arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin också sökas av konkursboet.

Huvudvillkoren för betalning enligt lönegarantin är följande:

  • fordran grundar sig på ett anställningsförhållande
  • ansökan om att en fordran ska betalas enligt lönegarantin har gjorts inom tre månader efter att fordran förfallit till betalning
  • arbetsgivaren är insolvent
  • grunden för och beloppet av fordran är klara.

Det maximala lönegarantibeloppet är 19 000 euro. Tillgodohavanden i en arbetstidsbank kan dock betalas enligt lönegarantin till ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex månader.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland behandlar lönegarantiärenden. Ansökan kan dock även lämnas in till arbets- och näringsbyrån. Staten driver in de belopp som har betalats enligt lönegarantin från arbetsgivaren. Närings-, trafik- och miljöcentralen sköter indrivningen av fordringarna till staten.

Arbetsgivarna finansierar lönegarantin kollektivt genom arbetslöshetsförsäkringspremierna. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar årligen till staten skillnaden mellan de belopp som har betalats enligt lönegarantin och de belopp som drivits in från arbetsgivarna.

Se också

Delegation för lönegarantiärenden 

Ytterligare upplysningar

Lagberedning: Johanna Ylitepsa, johanna.ylitepsa(at)gov.fi

Tilläggspensionsförmåner enligt direkta tilläggspensionsarrangemang och arbetsgivarens insolvens

Med direkt tilläggspension avses ett arrangemang där arbetsgivaren själv svarar för betalningen och förvaltningen av en utlovad tilläggspension. Sådana tilläggspensionsarrangemang har ibland även kallats arbetsgivarens pensionslöften eller pensionsarrangemang som genomförs i form av bokföringsmässiga avsättningar.

Arbetsgivaren ska se till att minst hälften av det belopp som följer av arbetsgivarens pensionsåtagande enligt ett direkt tilläggspensionsarrangemang är tryggat i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande. Denna skyldighet kallas garantiskyldighet.

Arbetsgivaren kan fullgöra garantiskyldigheten

  • genom att teckna en försäkring för pensionsåtagandet, t.ex. en kredit- eller borgensförsäkring
  • genom att ställa en betryggande säkerhet för pensionsåtagandet; säkerheten kan också vara en bankgaranti
  • på ett sätt som kan jämställas med ovannämnda medel och som i praktiken tryggar arbetstagarens tilläggspensionsrätt, om arbetsgivaren försätts i konkurs eller undergår företagssanering.

Garantiskyldigheten betraktas också som fullgjord, om arbetsgivaren har arrangerat minst hälften av den utlovade tilläggspensionsförmånen som en gruppensionsförsäkring eller en individuell pensionsförsäkring eller genom en pensionsstiftelse eller en pensionskassa, och resten genom ett direkt tilläggspensionsarrangemang.

Arbetsgivaren ska varje räkenskapsperiod lämna arbetstagaren eller en annan förmånstagare en skriftlig utredning om pensionsåtagandets belopp och om det sätt på vilket garantiskyldigheten har fullgjorts. Utredningen ska lämnas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Ytterligare upplysningar

Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)gov.fi