Arbetstagarens ställning i samband med arbetsgivarens insolvens

Om arbetsgivaren får betalningssvårigheter eller blir insolvent, påverkar det nästan alltid arbetstagarnas ställning. Betalningssvårigheter kan leda till fördröjningar i lönebetalningen eller också kan lönebetalningen upphöra helt och hållet. Det är mycket viktigt att arbetsgivaren i en ekonomisk krissituation håller sin personal informerad om hur situationen påverkar personalen.

Om arbetstagarnas lön uteblir, är det skäl att snabbt ansöka om att lönefordringarna betalas enligt lönegarantin. Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarnas lönefordringar i händelse av arbetsgivarens insolvens.

Arbetsgivarens företagssanering

Arbetsgivaren kan ansöka om företagssanering på grund av insolvens eller hotande insolvens. För arbetstagarna fortsätter anställningsförhållandena normalt, om inte arbetsavtalen sägs upp. Under företagssaneringsförfarandet kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar iaktta två månaders uppsägningstid oberoende av hur länge arbetsavtalet har varat.

Utgångspunkten är att arbetsgivaren i normal ordning ska kunna betala ut löner för tiden efter att ansökan om företagssanering blivit anhängig. Dessutom ska arbetsgivaren kunna betala semesterlöner och semesterersättningar för tiden före saneringsansökan samt lönerna för de föregående tre månaderna. Om så inte sker, finns det orsak att ansöka om betalning enligt lönegarantin.

Arbetsgivarens konkurs

En insolvent arbetsgivare kan försättas i konkurs på ansökan av arbetsgivaren själv eller en borgenär. Konkursboets ärenden sköts av en boförvaltare som har utsetts av domstolen. Efter att konkursen har inletts säger boförvaltaren i allmänhet upp arbetstagarnas arbetsavtal med en 14 dagars särskild uppsägningstid.

Vid en konkurs har arbetstagarna nästan alltid innestående löner. Boförvaltaren kan ansöka om betalning enligt lönegarantin för arbetstagarnas räkning, om boförvaltaren och lönegarantimyndigheten anser att fordringarna är tillräckligt klara. I annat fall måste arbetstagarna själva ansöka om betalning enligt lönegarantin. Mer information ges av lönegarantimyndigheten.

Tillläggspensionsförmåner enligt direkta tilläggspensionsarrangemang och arbetsgivarens insolvens

Arbetsgivaren har kunnat lova en arbetstagare en tillläggspensionsförmån, för vars förvaltning och betalning arbetsgivaren själv ansvarar. Arbetsgivaren ska se till att minst hälften av det belopp som följer av arbetsgivarens pensionsåtagande enligt ett direkt tilläggspensionsarrangemang är tryggat i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande. Denna skyldighet kallas garantiskyldighet.

Arbetsgivaren kan fullgöra garantiskyldigheten genom att teckna en försäkring, genom att ställa en säkerhet eller på ett sätt som kan jämställas med dessa.

Se också

delegation för lönegarantiärenden 

Ytterligare information:

Lagberedning: Nico Steiner, nico.steiner(at)tem.fi