Sysselsättningsområdena

Ansvaret för ordnande av offentlig arbetskraftsservice överförs från statens arbets- och näringsbyråer till kommunerna och de samarbetsområden som kommunerna bildar den 1 januari 2025. För detta ändamål har kommunerna varit tvungna att meddela arbets- och näringsministeriet hur de ämnar ordna arbetskraftsservicen.

Arbets- och näringsministeriet har från kommunerna tagit emot sammanlagt 38 anmälningar och 7 ansökningar om undantag från organiseringsansvaret för arbetskraftsservice. Dessutom meddelade fem kommuner att de inte ordnar tjänsterna själva eller att de är med i samarbetsområdet.

I de handlingar som sänts till arbets- och näringsministeriet har kommunerna och samarbetsområdena beskrivit sina planer och avtal i anslutning till ordnandet av arbetskraftsservice när ansvaret för att ordna arbetskraftsservice överförs till kommunerna från och med den 1 januari 2025.
 
Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet behandlar mottagna anmälningar och ansökningar om undantag under november. I slutet av november är det känt vilka sysselsättningsområden som kan framskrida som planerat. Dessutom är det känt för vilka områden bildandet av ett sysselsättningsområde bereds genom statsrådets beslut (s.k. stupstocksförfarande). Förfarandet inleds om en kommun eller ett samarbetsområde som lämnat in en anmälan eller ansökan om undantag inte uppfyller de kriterier för organiseringsansvar som anges i lagen. Om förfarandet måste inledas, ska de kommuner som berörs av förfarandet höras om förslaget till det sysselsättningsområde som ska bildas.

Statsrådet fattar beslut om sysselsättningsområdena senast i februari 2024.

Sammandrag av de sysselsättningsområden som föreslagits av kommuner och samarbetsområden senast den 31 oktober 2023 (på finska)

Frågor och svar om sysselsättningsområdena

Mer information:
Jenni Wessman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7034, [email protected]