Energieffektivitetsavtalen för 2017−2025

Energieffektivitetsavtal är en metod som staten och branscherna tillsammans valt för att visa att Finland fullgör de internationella förpliktelser gällande energieffektivitet som ålagts Finland. Syftet med avtalen är att sporra företag och sammanslutningar att förbättra sin energieffektivitet. Genom ett heltäckande och fungerande avtalssystem kan skyldigheterna fullgöras utan någon ny tvingande lagstiftning.

Energisparandet och energieffektiviteten har ända sedan 1990-talet främjats genom frivilliga avtal mellan staten och olika branscher.

Den nya avtalsperioden, som inleddes vid ingången av 2017, omfattar fyra avtalsområden. I energieffektivitetsavtalet för näringslivet ingår industrin, energisektorn och den privata tjänstesektorn. De övriga energieffektivitetsavtalen omfattar fastighetsbranschen, kommunsektorn och distributionen av flytande uppvärmningsbränslen.

Finland rapporterar vartannat år till EU om genomförandet av energibesparingar. Den nuvarande kontraktsperioden löper fram till 31 december 2025. Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten inleder förhandlingar om avtalsperioden 2026—2035 hösten 2023.

Mer information om energieffektivitetsavtal

Ansvar

Beredningen, utvecklandet och verkställigheten av energieffektivitetsavtal sköts av Energimyndigheten under arbets- och näringsministeriets ledning.

Det statsägda bolaget Motiva sköter på Energimyndighetens uppdrag uppgifter kring det praktiska verkställandet av energieffektivitetsavtalen samt informationen om, rapporteringen om och uppföljningen av avtalen.

Stöd för projekt som inbegriper sedvanlig teknik i samband med systemet med energieffektivitets-avtal kan ansökas hos arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare upplysningar: timo.ritonummi(at)gov.fi och pia.kotro(at)gov.fi

Energibesiktningar

Energibesiktningar är sådana kartläggningar av möjligheterna till energisparande som genomförts och rapporterats enligt särskilda anvisningar. Vid energibesiktningarna granskas också förutsättningarna att börja använda förnybar energi.

Energibesiktningsverksamheten kan delas in i två delar: obligatoriska energibesiktningar enligt energieffektivitetslagen vid stora företag och frivillig energibesiktningsverksamhet som omfattar andra än stora företag och som understöds av arbets- och näringsministeriet.

Obligatoriska för stora företag

Energieffektivitetslagen förpliktar stora företag att genomföra en energibesiktning vid företaget med fyra års intervall. Vid företagets energibesiktning kartläggs energiförbrukningsprofilen hos ett företags eller en koncerns samtliga verksamhetsställen och identifieras möjligheterna till energisparande. I energibesiktningen av ett företag inkluderas objektsbesiktningar som ger detaljerad information om objektets energiförbrukning och energibesparingsåtgärder som lämpar sig för objektet i fråga.

De obligatoriska energibesiktningarna hos stora företag förvaltas och verkställs av Energimyndigheten.

Stöd för kommuners små och medelstora företags energibesiktningar

Frivilliga, understödda energibesiktningar är sådana övergripande kartläggningar av möjligheterna till energisparande hos olika objekt som genomförts och rapporterats enligt särskilda anvisningar.

Motiva ger råd om frivilliga besiktningar.

Arbets- och näringsministeriet stöder små och medelstora företags samt kommunernas frivilliga energibesiktningsverksamhet. Ett villkor för beviljande av energistöd är att en energibesiktning ge-nomförs i enlighet med de mallar och anvisningar som utarbetats. Stödet beviljas av Business Fin-land och ansökan lämnas in via Business Finlands nätservice.

Ytterligare information om hur man ansöker om stöd: projekt som kan få stöd

Ytterligare upplysningar: timo.ritonummi(at)gov.fi och pekka.karpanen(at)gov.fi