Allmänna krav på produkter i Finland

Allmänna konsumtionsvaror


Allmänna konsumtionsvaror får inte medföra fara för någons hälsa eller egendom. Bestämmelserna om de allmänna säkerhetskraven för konsumtionsvaror och konsumenttjänster föreskrivs i konsumentsäkerhetslagen. Konsumentsäkerhetslagen är en allmän lag, vilket innebär att den vanligtvis inte tillämpas i de fall då det någon annanstans i lagstiftningen finns bestämmelser om säkerheten i fråga om vissa konsumtionsvaror och konsumenttjänster.

Allmänna konsumtionsvaror är exempelvis

 • möbler
 • barnavårdsartiklar
 • ljus
 • textiler
 • prydnadsföremål
 • idrotts- och motionsredskap samt
 • inredningsartiklar.

På en vara kan tillämpas både konsumentsäkerhetslagen och kraven i speciallagstiftningen om den har exempelvis el- eller tryckegenskaper, men annars ses som en allmän konsumtionsvara.

Konsumentsäkerhetslagen tillämpas endast på sådana varor som är avsedda för enskilda konsumenter eller som används för privat bruk. Lagen tillämpas inte på produkter som är avsedda för yrkesmässig användning.

Närmare bestämmelser om konsumentinformation finns i statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster.

Lagstiftning som gäller kemikalier

En betydande del av Finlands kemikalielagstiftning baserar sig på EU-bestämmelser. Den nationella lagstiftningen kompletterar bestämmelserna på EU-nivå och verkställer dem. Författningar om kemikalier är exempelvis

 • kemikalielagen
 • statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier
 • lagen om växtskyddsmedel
 • lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Standarder och certifiering

Standarder spelar också en viktig roll i produktdesign och tillverkning, produkttestning, säkerhetsförsäkring och bedömning av överensstämmelse.

Finland har ett decentraliserat standardiseringssystem där Standardiseringsföreningen SFS fungerar som en central organisation och utarbetar standarder tillsammans med sina branschorganisationer.

Överensstämmelse med standarderna kan visas genom certifiering. I Finland godkänner Finas certifieringsorganisationer.

Ytterligare upplysningar 
Niina Etelävuori - niina.etelavuori(at)gov.fi
Isabella Paju - isabella.paju(at)gov.fi