­Energieffektivitet vid offentlig upphandling

Den offentliga sektorn är en viktig upphandlare, eftersom värdet av offentlig upphandling i Finland uppgår till cirka 47 miljarder euro per år. Som en stor aktör kan den offentliga sektorn påverka utbu-det genom att rikta efterfrågan.

Den offentliga upphandlingen har en stor inverkan på den energiförbrukning som produkter och tjänster ger upphov till under sin livscykel. Lagen om offentlig upphandling uppmuntrar till att beakta miljöaspekterna vid offentlig upphandling. 

Energieffektivitetsdirektivet förpliktar centralförvaltningarna att, på vissa villkor, endast anskaffa produkter, tjänster och byggnader som uppfyller energieffektivitetskraven i EU-rättsakter, såsom direktivet om energimärkning, ekodesigndirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Även på regional och lokal nivån uppmuntras den offentliga sektorn till energieffektiva upphandlingar. Energieffektivitetens betydelse som ett upphandlingskriterium ökar i och med att det i samband med revideringen av energieffektivitetsdirektivet har föreslagits att den skyldighet som gäller statens centralförvaltning ska utvidgas till att även omfatta kommun- och landskapssektorn samt andra upphandlande enheter enligt upphandlingslagen.

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat anvisningar om beaktande av energieffektiviteten vid offentlig upphandling. Syftet med anvisningarna är att instruera myndigheter, kommuner och andra organisationer att i sin verksamhet beakta åtgärder som främjar energieffektivitet. Anvisningarna lämpar sig även för den privata sektorn.

Skyldigheten att, på vissa villkor, endast förvärva produkter, tjänster och byggnader som uppfyller energieffektivitetskraven i EU:s förordningar, såsom energimärkningsdirektivet, ekodesigndirektivet, energieffektivitetsdirektivet för byggnader och Energy Star-programmet, kommer att utvidgas till att omfatta den offentliga sektorn som helhet i framtiden med det reviderade energieffektivitetsdirektivet.

Ytterligare upplysningar: pia.kotro(at)gov.fi och eriika.melkas(at)gov.fi