­Energieffektivitet vid offentlig upphandling

Den offentliga sektorn är en viktig upphandlare, eftersom värdet av offentlig upphandling i Finland uppgår till cirka 20−30 miljarder euro per år. Som en stor aktör kan den offentliga sektorn påverka utbudet genom riktning av efterfrågan.

Den offentliga upphandlingen har en stor inverkan på den energiförbrukning som produkter och tjänster ger upphov till under deras livscykel. Lagen om offentlig upphandling uppmuntrar till att beakta miljöaspekterna vid offentlig upphandling. Energieffektivitet är ett bra upphandlingskriterium vid sidan av priset och andra kriterier.

Arbets- och näringsministeriet har utfärdat anvisningar om beaktande av energieffektiviteten vid offentlig upphandling. Också i statsrådets principbeslut av 8.4.2009 om främjande av ekologiskt hållbara val vid offentlig upphandling uppställs krav angående energieffektiviteten vid upphandlingar.

Arbets- och näringsministeriets anvisningar omfattar också energimärkningar. Målet är att en produkts energieffektivitetsklass ska beaktas som ett av upphandlingskriterierna.  

Ytterligare upplysningar: timo.ritonummi(at)gov.fi