Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen. Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

​​​​Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF), Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder samt åtgärderna i fonden för en rättvis omställning (FRO). Programmet gäller Fastlandsfinland. Ålands landskapsregering ansvarar för sitt eget programarbete.

Genomförandet av programperioden hänför sig till åren 2021–2027. Finansieringen av programmet består av EU-finansiering och nationell finansiering. Programmets offentliga finansiering uppgår till 3,159 miljarder euro, varav 1,935 miljarder är EU-finansiering och 1,224 miljarder nationell motfinansiering. 

Programmet inbegriper sju insatsområden:

  1. Ett innovativt Finland (ERUF): Målet är att främja regionernas och företagens närings- och arbetslivsorienterade forsknings- och innovationsfärdigheter och införandet av ny teknik. Genom finansieringen stimuleras små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Ett ytterligare mål är att utnyttja digitaliseringen till förmån för medborgare, företag och den offentliga förvaltningen.
  2. ​​​​Ett klimatneutralt Finland (ERUF): Målet är att främja energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin samt att minska växthusgasutsläppen. Finansieringen riktas också till åtgärder genom vilka man förbereder sig på klimatförändringen.
  3. Ett tillgängligare Finland (ERUF): Målet är att stödja små och medelstora företags verksamhet i östra och norra Finland genom att utveckla den lokala vägtrafikinfrastrukturen med särskild finansiering för glesbygdsområden.
  4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+): Målet är att stödja sysselsättning, kompetens, utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande och flexibla utbildningsvägar.
  5. Ett Finland för sociala innovationer (ESF+): Målet är att stödja livssituationen och förutsättningarna att klara sig för dem som är klienter inom barnskyddet och i synnerhet för barn och unga som placerats utom hemmet.
  6. Ett Finland som bekämpar materiell brist (ESF+): Målet är att hjälpa de mest utsatta genom att erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och basvaror. Samtidigt strävar man efter att erbjuda andra tjänster som förbättrar stödtagarnas situation.
  7. Ett Finland för rättvis omställning (FRO): Målet är regionalt omställning i avvecklingen av torv genom at göra näringarna mångsidigare, genom att anpassa arbetskraften inom branschen samt genom att avhjälpa negativa miljömässiga konsekvenser.

Läs mer om programmet på webbplatsen Strukturfonder.fi

Ytterligare information:
Johanna Osenius, johanna.osenius(a)gov.fi
Tapani Kojonsaari, tapani.kojonsaari(a)gov.fi