Delegationen för rymdärenden sammanför de nationella aktörerna

Rymdärenden är horisontella och överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena. I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns delegationen för rymdärenden, som sammanför de olika förvaltningsområdenas synvinklar. I statsrådets förordning om delegationen för rymdärenden (739/2019) föreskrivs om delegationens uppgifter och sammansättning.

Delegationen har en central roll i den finska rymdförvaltningen. Delegationen styr det praktiska genomförandet av den nationella rymdstrategin samt främjar och utvecklar verksamhetsmiljön och förutsättningarna för affärsverksamhet och forskning inom rymdsektorn och samarbetet mellan olika förvaltningsområden. Delegationen främjar det internationella samarbetet och Finlands internationella genomslagskraft inom rymdsektorn genom att till exempel delta i beredningen av de nationella synpunkterna för ESA:s programval och rymdrelaterade EU-ärenden. Därtill följer och bedömer delegationen den nationella och den internationella lagstiftningen och praxisen inom rymdsektorn, gör framställningar och ger utlåtanden i syfte att rikta lagstiftningen, förvaltningspraxisen, finansieringen och det internationella samarbetet inom sektorn samt främjar synligheten av och kommunikationen kring rymdsektorn.

Delegationens sammansättning 6.9.2022 - 5.9.2025:

Ordförande: Maija Lönnqvist, industriråd, arbets- och näringsministeriet
Vice ordförande: Kaisa Laitinen, enhetsdirektöf, kommunikationsministeriet 

Medlemmar:
Matti Anttila, utvecklingsdirektör för affärsverksamhet, Huld Ab/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry   
Minna Bloigu, ledande sakkunnig, inrikesministeriet    
Laura Höijer, forskningsdirektör, miljöministeriet   
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland
Petteri Taalas, generaldirektör, Meteorologiska institutet  
Kai Knape, säkerhetsdirektör, försvarsministeriet     
Susan Linko, direktör, Finlands Akademi
Juha-Matti Liukkonen, direktör, Reaktor Group Oy/föreningen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet  
Pekka Marttila, teamledare, utrikesministeriet    
Minna Palmroth, professor, Helsingfors universitet/nationella COSPAR-kommittén   
Laura Taajamaa, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet

Delegationen har ett av arbets- och näringsministeriet utsett sekretariat.

Ytterligare upplysningar:

Tero Vihavainen - tero.vihavainen(at)gov.fi
Tuija Ypyä - tuija.ypya(at)gov.fi