Aktuella projekt

Egna webbsidor för projekt som pågår vid ministeriet.

Alla pågående projekt vid ministeriet

 • Regeringens arbetsmarknadsreformer »

  Regeringen utvecklar den finländska arbetsmarknaden i en mer flexibel riktning. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och utvecklingen av produktiviteten. Reformerna bereds enligt trepartsmodellen så att kompetensen hos näringslivs- och löntagarorganisationerna utnyttjas.

 • Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring »

  Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring.

 • Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 »

  Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

 • Kommunförsök med sysselsättning »

  I försöken med sysselsättning eftersträvas en starkare verkningsfullhet genom att statens och kommunernas resurser, kompetens och tjänster samordnas.

 • Färdplaner för koldioxidsnålhet »

  De sektorspecifika färdplaner för koldioxidsnålhet som utarbetats år 2020 ska uppdateras enligt Orpos regeringsprogram. Färdplanerna stakar ut vägen mot en koldioxidsnål framtid.

 • Flerårig plan för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering »

  Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet bereder i enlighet med regeringsprogrammet en flerårig plan för användningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) och för andra aspekter av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken (FoUI).

 • Statens nya kapitalplaceringsbolag »

  I regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering kom man överens om att Statens inhemska kapitalinvesterings- och företagsfinansieringsverksamhet effektiviseras genom att Business Finland Venture Capital Ab, Klimatfonden Ab och Oppiva Invest Oy införlivas i Finlands Industriinvestering Ab.

 • Finlands program för hållbar tillväxt »

  Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

 • Försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare »

  I försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare utreds det vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag.

 • Projektet Tillstånd och tillsyn »

  Inom projektet moderniseras verksamhetsmodellerna för tillstånds- och tillsynsverksamheten genom utnyttjande av digitalisering. Samtidigt effektiviseras och samordnas myndigheternas verksamhet och processer.

 • Utvecklingsprogram för marinindustrin »

  Målet med projektet är en internationellt konkurrenskraftig, produktiv och brett baserad finländsk marinindustri.