Revision

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta förrätta revision i enlighet med revisionslagen, bokföringslagen samt den lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen i fråga. Mindre sammanslutningar är befriade från den lagstadgade revisionsskyldigheten.

Revisionen omfattar granskning av sammanslutningens eller stiftelsens bokföring och bokslut samt förvaltning under räkenskapsperioden. Avslutningsvis avger revisorn en revisionsberättelse. Närmare bestämmelser om bl.a. innehållet i revision och en revisors skyldigheter finns i revisionslagen.

Revisionen är ett centralt verktyg för att säkerställa bokslutsrapporteringens felfrihet och transparens samt för att garantera trovärdigheten på kapitalmarknaden. Revisionen utgör även en väsentlig del av företagens förvaltnings- och styrsystem. Trovärdigheten i den ekonomiska information som revisorerna lämnar är viktig förutom för de företag som är föremål för offentlig handel även för övriga sammanslutningar. En revisor agerar i första hand i ägarnas eller medlemmarnas intresse men även andra intressegrupper, såsom borgenärer och myndigheter, drar nytta av revisionen.

Den gällande revisionslagen (1141/2015) trädde i kraft 1.1.2016. Då överfördes revisionstillsynen från Centralhandelskammaren till Patent- och registerstyrelsen. Den nya Revisionstillsynen godkänner nya GR-, CGR- och OFGR-revisorer. Revisionstillsynen för register över godkända revisorer. Enligt revisionslagen 7 kapitel 2 § svarar Revisionstillsynen för den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionen samt för tillsynen över revisorer. 

Revisionslagen ändrades med lagen 622/2016 som trädde i kraft 19.8.2016. Genom ändringarna verkställdes ändringarna i revisionsdirektivet samt förordningen på området.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för utvecklingen av revisionslagstiftningen och förelägger statsrådet förslag om sammansättningen av den oberoende revisionsnämnden som är verksam i anslutning till Revisionstillsynen. Nämndens ordförande och vice ordförande förordnas på förlag av arbets- och näringsministeriet. Nämnden tillsätts för en treårsperiod.

I och med den nya lagstiftningen lades Statens revisionsnämnd, som var verksam i anslutning till arbets- och näringsministeriet, ned. Statens revisionsnämnd hade svarat för den allmänna styrningen och utvecklingen av och tillsynen över revisionen.


Nationell lagstiftning:

 • Den gällande revisionslagen (1141/2015) trädde i kraft 1.1.2016 och ersatte revisionslagen (459/2007)
 • Lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015)
 • Statsrådets förordning om revision (1377/2015)
 • Arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015)
 • Lagen om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer  (1512/2015)

EU-bestämmelser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (åttonde bolagsrättsliga direktivet, revisionsdirektivet)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG
 • Kommissionens rekommendation 2002/590/EG - Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer
 • Kommissionens rekommendation om extern kvalitetssäkring av lagstadgade revisorer och revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse (2008/362/EC)
 • Kommissionens rekommendation om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och revisionsföretag (2008/473/EG)

Ytterligare upplysningar: nadine.hellberg-lindqvist(at)gov.fi