Arbetstid och semester

 Klockan

Arbetstidslag

Arbetstidslagen är en allmän lag som reglerar arbetstiden. Lagen tillämpas inom både den privata och den offentliga sektorn i fråga om arbete som utförs i arbetsavtals- och tjänsteförhållande. Bestämmelser om arbetstid finns dessutom i

 • lagen om unga arbetstagare,
 • sjöarbetstidslagen och
 • lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart samt
 • i EU:s förordning om kör- och vilotider i vägtrafik. Arbetstidslagen tillämpas på motorfordonsförares arbete, se närmare länkarna nedan.

I arbetstidslagen stadgas t.ex. om

 • ordinarie arbetstid, mertidsarbete och övertidsarbete
 • allmän arbetstid
 • ordinarie arbetstid som grundar sig på avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
 • periodarbetstid
 • på arbets- och tjänstekollektivavtal baserad ordinarie arbetstid
 • utökad flextid
 • flextid
 • arbetstidsbank
 • maximiantalet arbetstimmar
 • nattarbete
 • nödarbete
 • dagliga raster 
 • dygns- och veckovila.

Semesterlag

Bestämmelser om arbetstagarnas och tjänstemännens rätt till semester finns i semesterlagen. I lagen finns bestämmelser om

 • intjänande av semester (14 dagars regel, 35 timmars regel och ledighetssystemet),
 • lön som betalas under tiden för semester samt
 • givande av semester.

Publikationer

Ytterligare upplysningar

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen