Arbetstid och semester

Arbetstidslagen är en allmän lag som reglerar arbetstiden. Lagen tillämpas inom både den privata och den offentliga sektorn i fråga om arbete som utförs i arbetsavtals- och tjänsteförhållande. Bestämmelser om arbetstid finns dessutom i lagen om unga arbetstagare, sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart samt i EU:s förordning om kör- och vilotider i vägtrafik.

Bestämmelser om arbetstagarnas och tjänstemännens rätt till semester finns i semesterlagen. I lagen finns bestämmelser om intjänande av semester, lön som betalas under tiden för semester samt givande av semester.

Publikationer

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi