Arbetslivsbarometern mäter förändringar i arbetslivet

Ministeriet producerar årligen en arbetslivsbarometer som beskriver det finländska arbetslivets tillstånd ur arbetsplatsernas synvinkel. I barometern följs arbetstagarnas åsikter om sitt arbete. Resultaten baserar sig på intervjuer med löntagarna. Vid intervjuerna tillfrågas löntagarna bl.a. om

  • hur arbetet är organiserat,
  • arbetstids- och lönesystemen,
  • inlärning i arbetet och påverkansmöjligheterna,
  • förekomsten av diskriminering, trakasserier och våld på arbetsplatserna,
  • arbetsförmågan och hälsan samt om
  • utsikterna på arbetsmarknaden.

Preliminära resultat publiceras i början av året och slutrapporten på hösten. 

 

 

Forskningsrön om arbetslivet behövs som stöd för beslutsfattandet

Ministeriet deltar i forskningsprojekt som ger information om hur det finländska arbetslivet utvecklas och klarar sig i internationell jämförelse.  Exempelvis den internationella vuxenundersökningen (PIAAC), som mäter vuxna personers kunskaper och färdigheter i olika länder, finansieras av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) å sin sida producerar information om läget i olika EU-länder när det gäller arbetslivet. Ministeriet utövar inflytande över fondens forskningsprogram i fondens förvaltningsråd.

Publikationer

Arbetslivbarometern 2021
Arbetslivbarometern 2020
Arbetslivbarometern 2019
Arbetslivbarometern 2018
Arbetslivbarometern 2017

Ytterligare upplysningar: Maija Lyly-Yrjänäinen, maija.lyly-yrjanainen(at)gov.fi