Arbetslivsbarometern mäter förändringar i arbetslivet

Ministeriet producerar årligen en arbetslivsbarometer som beskriver det finländska arbetslivets tillstånd ur arbetsplatsernas synvinkel. I barometern följs arbetstagarnas åsikter om sitt arbete. Resultaten baserar sig på intervjuer med löntagarna. Vid intervjuerna tillfrågas löntagarna bl.a. om

  • hur arbetet är organiserat,
  • arbetstids- och lönesystemen,
  • inlärning i arbetet och påverkansmöjligheterna,
  • förekomsten av diskriminering, trakasserier och våld på arbetsplatserna,
  • arbetsförmågan och hälsan samt om
  • utsikterna på arbetsmarknaden.

Preliminära resultat publiceras i början av året och slutrapporten på hösten. Enligt arbetslivsbarometern 2018 bedömer t.ex. fler löntagare än tidigare att de skulle hitta ett nytt arbete som motsvarar deras yrke och arbetserfarenhet, om de skulle bli arbetslösa (se diagram nedan).

Forskningsrön om arbetslivet behövs som stöd för beslutsfattandet

Ministeriet deltar i forskningsprojekt som ger information om hur det finländska arbetslivet utvecklas och klarar sig i internationell jämförelse.  Exempelvis den internationella vuxenundersökningen (PIAAC), som mäter vuxna personers kunskaper och färdigheter i olika länder, finansieras av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) å sin sida producerar information om läget i olika EU-länder när det gäller arbetslivet. Ministeriet utövar inflytande över fondens forskningsprogram i fondens förvaltningsråd.

Publikationer

Arbetslivbarometern 2018 (presentation)

Arbetslivbarometern 2017 (presentation)

 

Ytterligare upplysningar:

Maija Lyly-Yrjänäinen, maija.lyly-yrjanainen(at)tem.fi
Tiina Hanhike, tiina.hanhike(at)tem.fi

Diagram. Skulle jag få ett arbete som motsvarar mitt yrke och min erfarenhet? (%)