Turism i siffror

Utgående från turismräkenskaperna* har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren. Den totala efterfrågan på turism var över 16 miljarder euro. År 2019 var de intäkter som de internationella turisterna lämnar i Finland ungefär 5,3 miljarder euro. 

Antalet sysselsatta inom turismnäringarna steg till 154 000 personer år 2019. Branschen har också mycket stora multiplikatoreffekter på andra branscher, såsom bygg-, transport- och handelsbranschen. Dessutom arbetades uppskattningsvis 12 miljoner timmar inom hotell- och restaurangbranschen 2017, vilket motsvarar cirka 6500 heltidsarbeten.

År 2019 steg dock turismens andel av BNP till 2,7 procent då efterfrågan bland utländska turister ökade kraftigt.

 • Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var 16,3 miljarder euro för 2019. De utländska turisterna svarade för 5,3 miljarder och inhemska turisterna för 11 miljarder euro av den totala efterfrågan inom turismen.
 • År 2019 sysselsatte de olika sektorerna inom turismen sammanlagt 154 000 personer, vilket utgör 5,8 procent av samtliga sysselsatta i Finland.
 • År 2019 registrerades i Finland över 23 miljoner övernattningar, av den 16 miljoner inhemska övernattningar och 7,1 miljoner utländska övernattningar.
 • År 2019 steg antal av utländska overnattningar till ett nytt rekord med 7,1 miljoner utländska övernattningar.

Turismräkenskaperna 2018-2019 (på finska, med referat och nyckeltal på svenska). ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna. Branschrapporter i turismen (på finska, med referat på svenska).

Regionala ekonomiska och sysselsättningseffekter av turism 

 • År 2019 gick mer än hälften av turisternas konsumtion i Finland, cirka 8 miljarder euro, till Nyland och nästan 1,1 miljarder euro till Lappland.
 • Andelen turism i BNP var högre än det nationella genomsnittet (2,7%) på Åland (20 %), Lappland (7,5 %), Kainuu (3,8 %), södra Savonia (3,7 %), Södra Karelen (3,2 %) och Nyland (3,1 %).
 • Mer än hälften av turistbehovet var i Nyland. Regionalt, förutom Nyland, var efterfrågan på turism särskilt koncentrerad till Lappland (7 %), Pirkanmaa (6 %), sydvästra Finland (5 %) och norra Österbotten (4 %).
 • 2017–2019 ökade efterfrågan på utländsk turism till 5,3 miljarder euro i en årlig takt på cirka 8 procent. Tillväxten i den utländska efterfrågan var särskilt stark i Nyland, Lappland och Södra Karelen. 
 • Lappland och Södra Karelen är de enda provinserna där mer än hälften (54 %) av turistefterfrågan är utländsk.
 • År 2019 ökade inhemsk turismefterfrågan till 11 miljarder euro. Nästan 80 procent av denna tillväxt var i provinserna i stora städer Nyland, Pirkanmaa och sydvästra Finland.
 • Totalt arbetade 154 000 personer, eller 5,8 procent av den finländska arbetskraften, inom turistnäringen 2019. Förutom Åland (21,4 %) och Lappland (8,4 %) var andelen anställda inom turistnäringen högre än genomsnittet i Nyland (6,5 %) och Södra Karelen (6,1 %). 
 • Andelen som arbetar inom turistnäringen har ökat i Lappland, Päijät-Häme, Norra Karelen och Österbotten. 39 procent av personalen inom turistbranschen arbetade i Nyland.

Preliminära uppgifter för 2019 finns i Arbetsministeriet och Ekonomins regionala turistredovisningsrapport (på finska). De ekonomiska och sysselsättningseffekterna av turism efter provins undersöktes senast för 2018. Resultaten av regional turistredovisning kan användas t.ex. regional planering, regional utveckling och forskning.

Regionala turismräkenskaper 2018-2019 - regionala ekonomiska och sysselsättningseffekter av turismen 

Turismräkenskaper, dvs. satelliträkenskaper för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs ur många synvinklar på ett täckande sätt. Systemet är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi