Turism i siffror

Utgående från turismräkenskaperna* har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren. Intäkterna från turismen har under flera år varit ungefär 14 miljarder euro. År 2017 var de intäkter som de internationella turisterna lämnar i Finland ungefär 4,6 miljarder euro. 

Turismklustret uppskattas sysselsättera 140 200 personer. Branschen har också mycket stora multiplikatoreffekter på andra branscher, såsom bygg-, transport- och handelsbranschen.

Utgående från turismräkenskaperna har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland hållits oförändrad, kring 2,6 procent under 2011-2017.

  • Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var 15 miljarder euro för 2017. De utländska turisterna svarade för 26 procent, dvs. 4,6 miljarder euro, av den totala efterfrågan inom turismen.
  • År 2017 sysselsatte de olika sektorerna inom turismen sammanlagt 140 200 personer, vilket utgör 5,5 procent av samtliga sysselsatta i Finland.
  • År 2017 var förädlingsvärdet av turismen 5 miljarder euro, vilket utgör 8 procent utveckling från år 2016.
  • År 2017 registrerades i Finland drygt 15,2 miljoner inhemska och 6,7 miljoner utländska övernattningar, och Ryssland var fortfarande den viktigaste marknaden. Den största tillväxt var träffat från kineskiska markanden (+35,3%).

Turismräkenskaperna (på finska, med referat och nyckeltal på svenska)

 

ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna. Branschrapporter i turismen (på finska, med referat på svenska).

 

Regionala satelliträkenskaper (på finska, med referat på svenska) för turismen, turismens inverkan på den regionala ekonomin och sysselsättningen 2015

  • Turismens andel av bruttonationalprodukten översteg genomsnittet i hela landet (2,5 %) på Åland (14,9 %), i Lappland (5,9 %), Kajanaland (4,2 %), Södra Savolax (3,6 %), Nyland (2,8 %), Södra Karelen (2,7 %) och Norra Karelen (2,6%).
  • Hälften av efterfrågan på turismtjänsterna riktade sig till Nyland. Regionalt sett låg tyngdpunkten i efterfrågan utöver Nyland särskilt på Lappland, Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten.
  • Inrikesturismen genererade över 70 procent av turismefterfrågan. Den utländska efterfrågans andel överskred en fjärdedel endast i Södra Karelen, Lappland, på Åland, i Nyland och Kymmenedalen.
  • Inom de olika sektorerna av turismen arbetade 5,5 procent av arbetskraften i hela landet. Andelen sysselsatta inom de olika sektorerna av turismen är högre än den ovan nämnda siffran i Lappland (7,8 %) och på Åland (14,2 %) samt i Nyland (6,2 %), Södra Karelen (5,7 %) och Birkaland (5,6 %).

 

*Turismräkenskaper, dvs. satelliträkenskaper för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs ur många synvinklar på ett täckande sätt. Systemet är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä sanna.kyyra(at)tem.fi