Turism i siffror

Utgående från turismräkenskaperna* har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland ökat under de senaste åren. Den totala efterfrågan på turism var nästan 16 miljarder euro. År 2017 var de intäkter som de internationella turisterna lämnar i Finland ungefär 4,6 miljarder euro. 

Antalet sysselsatta inom turismnäringarna steg till 142 100 personer år 2018. Branschen har också mycket stora multiplikatoreffekter på andra branscher, såsom bygg-, transport- och handelsbranschen. Dessutom arbetades uppskattningsvis 12 miljoner timmar inom hotell- och restaurangbranschen 2017, vilket motsvarar cirka 6500 heltidsarbeten.

År 2017 steg dock turismens andel av BNP till 2,7 procent då efterfrågan bland utländska turister ökade kraftigt.

 • Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var 15,7 miljarder euro för 2018. De utländska turisterna svarade för 31 procent, dvs. 4,9 miljarder euro, av den totala efterfrågan inom turismen.
 • År 2018 sysselsatte de olika sektorerna inom turismen sammanlagt 142 100 personer, vilket utgör 5,4 procent av samtliga sysselsatta i Finland.
 • År 2017 var förädlingsvärdet av turismen 5 miljarder euro, vilket utgör 8 procent utveckling från år 2016.
 • År 2017 registrerades i Finland drygt 15,2 miljoner inhemska och 6,7 miljoner utländska övernattningar, och Ryssland var fortfarande den viktigaste marknaden. Den största tillväxt var träffat från kineskiska markanden (+35,3%).
 • År 2018 steg antal av utländska overnattningar till ett nytt rekord med 6,8 miljoner utländska övernattningar.

Turismräkenskaperna 2017-2018 (på finska, med referat och nyckeltal på svenska). ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsutsikterna. Branschrapporter i turismen (på finska, med referat på svenska).

Regionala ekonomiska och sysselsättningseffekter av turism 

 • År 2018 gick mer än hälften av turisternas konsumtion i Finland, cirka 8 miljarder euro, till Nyland och nästan 1,1 miljarder euro till Lappland.
 • Andelen turism i BNP var högre än det nationella genomsnittet (2,7%) på Åland (19,7%), Lappland (6,9%), Kainuu (3,8%), södra Savonia (3,7%), I Nyland (3,1%) och Södra Karelen (3,2%).
 • Mer än hälften av turistbehovet var i Nyland. Regionalt, förutom Nyland, var efterfrågan på turism särskilt koncentrerad till Lappland (7%), Pirkanmaa (6%), sydvästra Finland (5%) och norra Österbotten (4%).
 • 2015–2018 ökade efterfrågan på utländsk turism från 3,6 miljarder euro till 4,9 miljarder euro i en årlig takt på cirka 12 procent. Tillväxten i den utländska efterfrågan var särskilt stark i Nyland, Lappland och Södra Karelen. Lappland och Södra Karelen är de enda provinserna där mer än hälften av turistefterfrågan är utländsk.
 • Inhemsk turism genererade mer än 70 procent av efterfrågan på turism. 2015–2018 ökade inhemsk turismefterfrågan från 10,2 miljarder euro till 10,8 miljarder euro, eller cirka två procent per år. Nästan 80 procent av denna tillväxt var i provinserna i stora städer Nyland, Pirkanmaa och sydvästra Finland.
 • Totalt arbetade 142 100 personer, eller 5,4 procent av den finländska arbetskraften, inom turistnäringen 2018. Förutom Åland (14,1%) och Lappland (8,0%) var andelen anställda inom turistnäringen högre än genomsnittet i Nyland (6,2%) och Södra Karelen ( 5,6%). 
 • Andelen som arbetar inom turistnäringen har ökat i Lappland, Päijät-Häme, Norra Karelen och Österbotten. Hälften av personalen inom turistbranschen arbetade inom cateringtjänster och en fjärdedel inom persontransporter.

Preliminära uppgifter för 2018 finns i Arbetsministeriet och Ekonomins regionala turistredovisningsrapport (på finska). De ekonomiska och sysselsättningseffekterna av turism efter provins undersöktes senast för 2015. Resultaten av regional turistredovisning kan användas t.ex. regional planering, regional utveckling och forskning.

Regionala turismräkenskaper 2017-2018 - regionala ekonomiska och sysselsättningseffekter av turismen 

Turismräkenskaper, dvs. satelliträkenskaper för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs ur många synvinklar på ett täckande sätt. Systemet är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)tem.fi