Turism i siffror

Turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland

Turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland har ökat under de senaste åren, före koronapandemin. Åren 2017–2019 ökade efterfrågan på utländsk turism i en årlig takt på cirka 8 procent. Covid-19-pandemin som bröt ut i mars 2020 och de restriktioner som den medförde påverkade turismen avsevärt. Före pandemin var turismens andel av BNP kring 2,7 procent, men enligt de preliminära uppgifterna för 2020 minskade turismens andel med hela en procentenhet till 1,7 procent.

Den totala efterfrågan på turism år 2019 var 16,3 miljarder euro. De intäkter som de internationella turisterna lämnade i Finland var ungefär 5,3 miljarder euro, och inhemska turisternas intäkter 11 miljarder. År 2020, den totala efterfrågan på turism var 9,7 miljarder euro, vilket var 6,6 miljarder euro (41 %) mindre än 2019. Den utländska efterfrågan på turism minskade med 3,8 miljarder euro (71 %) och den inhemska med 2,8 miljarder euro (26 %). 

Enligt utvecklingsprognoserna för 2021 återhämtade sig den totala efterfrågan på turismen till 11,2 miljarder euro tack vare den ökade inhemska turismen. Den inhemska andelen av efterfrågan på turism steg från 67 år 2019 till 84 procent år 2020 och ytterligare till uppskattningsvis nästan 90 procent år 2021. Efterfrågan på hemlandsturism steg 2021 klart över nivån före pandemin. Den internation-ella efterfrågan minskade ytterligare 2021 trots att efterfrågan återhämtat sig i slutet av året.

Regionala effekter

År 2019 gick mer än hälften av turisternas konsumtion i Finland, cirka 8 miljarder euro, till Nyland och nästan 1,1 miljarder euro till Lappland. Regionalt, förutom Nyland, var efterfrågan på turism särskilt koncentrerad till Lappland (7 %), Pirkanmaa (6 %), sydvästra Finland (5 %) och norra Ös-terbotten (4 %). Lappland och Södra Karelen var de enda provinserna där mer än hälften (54 %) av turistefterfrågan var utländsk. Den utländska efterfrågan var dessutom större än i hela landet i Nyland (40%) och på Åland (38%).

Konsekvenserna av pandemin år 2020 varierade rätt mycket mellan landskapen. Kraftigast mins-kade efterfrågan på turism i de landskap där den utländska andelen av efterfrågan var stor före pandemin. Efterfrågan på turism i Nyland minskade med 55 procent (4,5 md euro) 2020. Däremot minskade efterfrågan endast med 6 procent i Södra Savolax och med 9 procent i Norra Karelen.

De senaste siffrorna om utbudet och användningen av inkvarteringstjänster hittar du i Statistikcentralens Inkvarteringsstatistiken: Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik 

Sysselsättning inom turismen

År 2019 arbetade totalt 154 000 personer, eller 5,8 procent av den finländska arbetskraften, inom turistnäringen. Antalet sysselsatta ökade med 6 000 personer (4,5%) 2018-2019. Branschen har också mycket stora multiplikatoreffekter på andra branscher, såsom bygg-, transport- och handels-branschen. Dessutom är det vanligt att anlita hyrd arbetskraft.

Enligt de preliminära uppgifterna för 2020 minskade antalet sysselsatta med 25 400 personer (16 %), och turismsektorn sysselsatte sammanlagt 128 700 personer. Antalet arbetstimmar inom tur-ismsektorn minskade med 22 procent (55 mn timmar) jämfört med läget före pandemin.

Turismräkenskaperna 2019-2020 (på finska, med referat på svenska). Detaljerade databastabeller finns i Visit Finlands statistiktjänst Rudolf (på finska och engelska). ANM Branschtjänst publicerar årligen en branschrapport om läget inom affärsverksamheten kring turismen och om framtidsut-sikterna. Branschrapporter i turismen (på finska, med referat på svenska).

Turismräkenskaper, dvs. satelliträkenskaper för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs ur många syn-vinklar på ett täckande sätt. Systemet är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi