Lagstiftning om regionutvecklingen

Lagstiftningen om regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik har revide-rats, och de nya författningarna trädde i kraft hösten 2021.  

Lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021, den så kallade genomförandelagen) styr utvecklingen av regionerna. Den innehåller bestämmelser om målen för regionutvecklingen, regionutvecklingsmyndigheter och deras uppgifter samt programplanering och samarbetsförfaranden. Lagen innehåller också bestämmelser om utarbetande och förvaltning av Finlands regional- och strukturpolitiska program. I lagen finns också bestämmelser om förvaltningen av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna. 

I lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021, den så kallade finansieringslagen) finns bestämmelser om följande stöd och förutsättningarna för beviljande av stöden:

  1. stöd som beviljas av arbets- och näringsministeriet och landskapsförbunden av nationella medel för regionutveckling 
  2. stöd som beviljas av landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Livsmedels-verket av medel från EU:s regional- och strukturpolitiska program
  3. nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna.

Lagen innehåller de viktigaste bestämmelserna om ansökan om stöd, beviljande, utbetalning och återkrav av stöd samt övervakning av användningen av stödet. I lagen ingår dessutom särskilda bestämmelser om genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitiska program 2021–2027. Lagen innehåller också bestämmelser om genomförande av nationell medfinansiering av Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna 2021–2027. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om inspektion av användningen av medel inom de programmen under programperioden 2021–2027.

Nationell lagstiftning

EU-rättsakter och anvisningar

Verksamhet som finansieras med medel ur de regional- och strukturpolitiska fonderna styrs förutom av den nationella lagstiftningen även av EU-rättsakter som har antagits för programperioden 2021–2027. Utöver den allmänna förordning som antagits av Europaparlamentet och rådet har det också antagits fondspecifika förordningar om Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (Eruf) och Fonden för en rättvis omställning (FRO) samt en förordning om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). 

EU-lagstiftning

Ytterligare information tarja.reivonen-kavonius(at)gov.fi