Lagstiftning om regionutvecklingen

Regionutvecklingen styrs av lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Den innehåller bestämmelser om målen för regionutvecklingen, myndigheter och deras uppgifter samt programarbete.  Ytterligare innehåller lagen specialbestämmelser om förvaltningen av strukturfondsprogrammet och handlingsprogrammen för europeiskt territoriellt samarbete.

Lagstiftningen om utveckling av regionerna och strukturfonder håller på att revideras. En regeringsproposition överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2021. Lagarna avses träda i kraft våren 2021. Tidtabellen påverkas av tidtabellen för antagandet av EU-förordningarna för programperioden 2021–2027.

Länk till lagstiftningsprojektet TEM035:00/2019

I lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) föreskrivs

 1) om finansieringen av projekt som genomförs med nationell och strukturfondsfinansiering från arbets- och näringsministeriet och landskapsförbunden , och

 2) om finansieringen av strukturfondsprojekt inom social- och hälsovårdsministeriets, miljöministeriets, kommunikationsministeriets och undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområden.

Lagen innehåller de viktigaste bestämmelserna om beviljande, utbetalning och övervakning av stöden. 

Strukturfondslagar, förordningar och anvisningar

Strukturfondsverksamheten styrs förutom av den nationella lagstiftningen också av EU-rättsakter som till merparten har godkänns för programperioden 2014–2020. Utöver förordningen med allmänna bestämmelser om Europas struktur- och investeringsfonder har det utfärdats fondspecifika förordningar om Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ErUF) och sammanhållningsfonden. Vidare har förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) uppdaterats och en förordning om stöd från ErUF för europeiskt territoriellt samarbete utfärdats. Dessa rättsakter bildar det s.k. sammanhållningspaketet.

Nationell lagstiftning

EU-lagstiftning

Ytterligare upplysningar: tuula.reivonen-kavonius(at)gov.fi