EU-tröskelvärden och nationella tröskelvärden 

EU-tröskelvärdena baserar sig på de tröskelvärden som det har överenskommits om i Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

Europeiska kommissionen har sett över EU:s tröskelvärden för offentliga upphandlingar. EU:s nya tröskelvärden gäller från början av 2024.

De tröskelvärden som det föreskrivs om i 26 § lagen om offentlig upphandling och koncession och 13 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster är fr.o.m. den 1 januari 2024 följande: 

EU-tröskelvärden (26 § i upphandlingslagen)

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

 
 

Statlig centralförvaltnings-myndighet

Övriga upphandlings- myndigheter

Varu- och tjänsteupphandling

143 000

221 000

Byggentreprenader

5 538 000

5 538 000

Projekttävlingar

143 000

221 000


Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (den s.k. försörjningslagen)

Tröskelvärden (13 § i försörjningslagen )

Typ av upphandling

Tröskelvärde (euro)

Varu- och tjänsteupphandling

443 000

Byggentreprenader

5 538 000

Projekttävlingar

443 000

Nationella tröskelvärden 

De nationella tröskelvärdena utgör minimivärden för tillämpning av den nationella upphandlingslagen.

Nationella tröskelvärden (25 § i upphandlingslagen) fr.o.m. 1.1.2017

Myndigheter och andra som genomför offentlig upphandling
(De upphandlande enheter som definieras i 5 § i upphandlingslagen)

 Typ av úpphandling

Upphandlingsmyndighet

Tröskelvärde (euro)

Varu- och tjänsteupphandling

Tjänstekoncessioner

60 000

500 000

Hälsovårds- och socialtjänster

400 000

Byggentreprenader

Byggkoncessioner

150 000

500 000

Projekttävlingar

60 000

Andra särskilda tjänsteupphandlingar

300 000