Värmemarknaden 

El- och värmeproduktionen i Finland ska vara så gott som utsläppsfri före utgången av 2030-talet, dock med beaktande av försörjningsberedskap och leveranssäkerhet.

Enligt en lag från 2019 är det förbjudet att använda stenkol som bränsle för el- eller värmeproduktion i Finland från och med den 1 maj 2029. Utsläppen från energiproduktion har redan minskat markant då de specifika utsläppen från exempelvis fjärrvärmeproduktion nästan halverats de senaste tio åren.

I fråga om uppvärmning är arbets- och näringsministeriets mål bland annat att främja införandet av nya produktionssätt för och lagring av fjärrvärme som inte baserar sig på förbränning samt en integration av energisystemen.

Klimatneutral värme har en nyckelställning när det gäller att minska växthusgasutsläppen. Fjärr-värme och fjärrkyla kommer att ha en central ställning även i framtidens energisystem. Geo- och jordvärme och annan förnybar energi i kombination med lösningar för energiproduktion som bygger på värmepumpteknik kompletterar de utsläppsfria värmekällorna och lämpar sig bra för fjärrvärmenätverket. 

Fjärrvärme har varit den vanligaste uppvärmningsmetoden i Finland sedan länge. Konkurrensen på uppvärmningsmarknaden har dock skärpts kraftigt under de senaste åren på grund av den tekniska utvecklingen inom olika former av värmeproduktion, minskningen av bränsleutbudet och den kraftiga prisstegringen på utsläppsrätter samt kundernas ökade intresse för egen klimatneutral produktion och kostnadsförutsägbarhet. 

Fjärrvärmesystemen är slutna i Finland och prissättningen är fast. Det ses som en möjlighet att i framtiden utnyttja flexibiliteten i fjärrvärmesystemen och integrationen av energisystemen på ett mer effektivt sätt. I Finland har energibolagen under de senaste åren letat efter konkurrenskraftiga sätt för produktion och anskaffning av värme och utvecklat olika affärsmodeller, såsom dubbelriktad och öppen fjärrvärme genom bilaterala avtal. Dessutom har man undersökt lågvärmenät samt sänkning av fjärrvärmenätets temperatur.

Möjligheter att effektivisera uppvärmningssystemen

Möjligheterna att effektivisera uppvärmningssystemen har undersökts extensivt under de senaste åren. Att sänka temperaturen i ett fjärrvärmenät och lagra värme har identifierats som de viktigaste metoderna att effektivisera fjärrvärmesystemens effektivitet. En lägre temperatur gör det möjligt att bättre utnyttja spillvärme. Med hjälp av fjärrvärmelager kan behovet av toppannor minskas, vilket kan minska behovet att använda fossila bränslen. Elbaserade uppvärmningstekniker kan dessutom fungera som en källa till flexibilitet för elsystemet, vilket får en allt större betydelse för elsystemet. 

För utvecklingen av nya klimatneutrala områden vore det nyttigt att genomföra lösningar som baserar sig på flera olika uppvärmningssätt, så att olika värmesystem kan användas med så låga utsläpp som möjligt med hjälp av automatik. Med hjälp av fjärrvärme kan sektorintegrationen av el och värme genomföras i stor skala och kostnadseffektivt. Återvinning av värme enligt tanken om cirkulär ekonomi är också vettigare på stadsnivå tack vare fjärrvärmenätet.

Ytterligare upplysningar: paivi.laitila(at)gov.fi och pia.kotro(at)gov.fi