Aktörer inom turism

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för prioriteringarna inom turistpolitiken och utvecklar turismen tillsammans med andra ministerier och aktörer inom branschen. Ministeriet ansvarar också för koordineringen av stödtjänster för turism, beredningen av lagstiftningen om turism och förvaltningen av de interstatliga relationerna inom turismen.

Arbets- och näringsministeriet deltar i behandlingen av internationella turistärenden i EU (på engelska), samt i andra internationella samarbetsorgan:

Utvecklingen av turismen hänger nära samman med regionpolitiken, som hör till ministeriets ansvarsområde. Turismen är en viktig bransch, speciellt i regionerna i östra och norra Finland.

Visit Finland

Visit Finland är en riksomfattande expert på turism och ansvarar för det internationella främjandet av Finlands turism. Dess huvuduppgift är att främja turismen i Finland genom marknadskommunikation och att speciellt utomlands marknadsföra den turistinriktade Finlandsbilden. Visit Finland och turistnäringen genomför tillsammans bl.a. produktkampanjer, studieresor för utländska researrangörer och medier som stöder marknadsföringen av Finlandsbilden. Visit Finland inhämtar marknadsinformation för näringen och främjar utvecklingen av produkter. Enheten är underställd Business Finland och dess verksamhet finansieras av statsbudgeten i form av understöd.

Högnivåarbetsgruppen för turism

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en högnivåarbetsgrupp för turism 2021 med uppgift att vara ett rådgivande sakkunnigorgan i strategiska helheter som anknyter till utvecklingen av turismen. Högnivåarbetsgruppen främjar genomförandet av Finlands turismstrategi 2022–2028. Den följer och utvärderar också utvecklingen av branschens verksamhetsmiljö och fenomen samt stöder beredningen av politiska åtgärder inom turismen. 

Ordförande för högnivåarbetsgruppen för turism är näringsminister och vice ordförande är överdirektör vid arbets- och näringsministeriet. Mandatperioden för högnivåarbetsgruppen för turism börjar den 1 september 2021 och fortsätter till den 31 december 2028.

Ytterligare upplysningar: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi

På andra webbplatser