Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utkast till förordning om ursprungsgarantier för energi ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
19.7.2021 11.36 | Publicerad på svenska 21.7.2021 kl. 9.20
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi. Förordningen ska innehålla tydligare bestämmelser om hur lagen om ursprungsgarantier ska tillämpas. Regeringens proposition med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi (RP 87/2021 rd) behandlas just nu av riksdagen. Behandlingen fortsätter under höstsessionen. Uppskattningen är att den föreslagna lagen kan träda i kraft tidigast i oktober.

Utkastet till förordning är på remiss perioden 16.7–1.9.2021 i tjänsten Utlåtande.fi. När förordningen träder i kraft beror på när lagen träder i kraft. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft i samband med att lagen träder i kraft.

Förordningen om ursprungsgarantier för energi antas med stöd av bestämmelserna om bemyndigande i lagen om ursprungsgarantier. Den ska innehålla närmare bestämmelser om ursprungsgarantier för elektricitet, gas, väte samt värme och kylning. Syftet med lagen och förordningen är att förbättra kundernas möjligheter att påverka ursprunget för den energi som de förbrukar genom ett tillförlitligt system.

Förordningen ska innehålla närmare bestämmelser om ursprungsgarantier och om de uppgifter som ska finnas i ett verifieringsintyg. Dessutom ska det finnas bestämmelser om giltighetstiden för verifieringsintyg och om att övriga verifieringar ska jämställas med verifieringen i den lag som föreslås i propositionen. Förordningen ska också innehålla preciserande bestämmelser för beräknandet av residualmixen för elektricitet. Förordningen ska till sitt innehåll i stort motsvara den gällande statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung (förordningen om ursprungsgarantier för el).

De preciserande bestämmelserna i den nya förordningen anses ha positiva effekter i fråga om friktionsfritt genomförande, särskilt när det gäller bestämmelserna om verifiering.

Mer information på nätet:
Begäran om utlåtande i tjänsten Utlåtande.fi 

Pressmeddelande den 18 juni 2021: Ikraftträdandet av lagen om ursprungsgarantier för energi skjuts upp – riksdagsbehandlingen fortsätter på hösten 
Pressmeddelande den 12 maj 2021: Lagförslag: ursprungsgarantier ger kunden bättre möjligheter att säkerställa att den energi som köps är förnybar

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 472 0706 (anträffbar från och med den 16 augusti)
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 475 7725 (anträffbar 19.7–30.7 och 11.8–)
 

Tillbaka till toppen