Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Överdirektör Tuija Oivo: Vi vill stödja de arbetssökande i deras jobbsökning ännu bättre än tidigare

Arbets- och näringsministeriet
9.9.2016 12.33
Pressmeddelande

– Vårt mål är att de arbetssökande ska få ännu bättre stöd i olika skeden av jobbsökningen. Därför stärker vi de tjänster som erbjuds arbetslösa genast i början av arbetslöshetsperioden. Vi inför också ett förfarande där periodiska intervjuer hålls med arbetslösa med tre månaders mellanrum, berättar överdirektör Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet.

Det är viktigt att intervjuer och annan arbetskraftsservice sker vid rätt tidpunkt, så att arbetslösheten inte blir långvarig och så att man hittar en lämplig lösning för varje arbetssökandes situation. Om arbetslösheten fortgår längre än tre månader blir sannolikheten för att hitta ett jobb avsevärt mindre.

Detaljerna för närvarande under utredning

– Regeringen har beviljat 17 miljoner euro i tilläggsfinansiering för effektivisering av arbets- och näringstjänsterna. För närvarande koncentrerar vi oss inom beredningen på hur de stärkta tjänsterna för arbetslösa och de periodiska intervjuerna ska genomföras. I enlighet med regeringens beslut tryggas genomförandet vid behov med resultatbaserade köpta tjänster. Relationen mellan myndighetsbeslut och köpta tjänster i ärenden där offentlig makt utövas måste i detta sammanhang utredas, berättar Oivo.

I enlighet med regeringens beslut ska de privata aktörernas roll stärkas, och därigenom skapas en grund för övergången till en modell med flera producenter i samband med landskapsreformen 2019. Inom tjänsterna för arbetslösa har man redan prövat på att upphandla köpta tjänster. I samband med landskapsreformen ska företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna slås ihop till tillväxttjänster. Beredningen av sammanslagningen har redan inletts vid arbets- och näringsministeriet.

Tätare intervjuer från ingången av nästa år

Inom alla arbets- och näringsbyråers område finns det inte nödvändigtvis en tillräckligt stor tjänstemarknad för att producera tjänsterna som köpta tjänster. Det tar tid att bygga upp en marknad, och metoder för att utvärdera de köpta tjänsternas resultat och verkningsfullhet måste byggas upp samtidigt.

– Vi bedriver redan nu mycket samarbete med företag inom utbildning och träning av arbetslösa, och samarbetet med företagen är en naturlig fortsättning på detta befintliga samarbete. De nya köpta tjänsterna och förfarandet med tätare intervjuer tas i bruk vid ingången av nästa år. Målet är att de centrala frågorna ska vara lösta före utgången av september, säger Oivo.

Ytterligare upplysningar:
Tuija Oivo, överdirektör, ANM, tfn 050 396 0168

Tillbaka till toppen