Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utkast till proposition om ändring av lagen om utsläppshandel på remiss

Arbets- och näringsministeriet
12.6.2018 12.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till lag om ändring av lagen om utsläppshandel på remiss. Genom lagen föreskrivs det om det nationella genomförandet av utsläppshandelsdirektivet och direktivet om ändring av utsläppshandelsdirektivet efter 2020.

Ändringarna gäller särskilt EU:s fjärde utsläppshandelsperiod 2021–2030. Genom dem genomförs EU:s mål för minskning av utsläpp till 2030 i fråga om utsläppshandelssektorn.

Remissförfarandet genomförs med hjälp av verktyget Utlåtande.fi samt i form av riktade begäranden om remissyttranden. Remisstiden går ut den 2 juli 2018.

De ändringar som föreslås i lagen gäller i synnerhet ansökningsförfarandet för utsläppsrätter som tilldelas gratis, lämnande av de uppgifter som krävs samt tilldelning av utsläppsrätter.

Enligt förslaget ska också förbränningsanläggningar för kommunalt avfall omfattas av utsläppshandeln. De nuvarande förbränningsanläggningarna för kommunalt avfall är till sin karaktär energiproduktionsanläggningar som är aktörer på energimarknaden på ett mycket likartat sätt som övriga energiproduktionsanläggningar. I utsläppshandelssystemet ingår dessutom redan för närvarande samförbränningsanläggningar, som även de i sin verksamhet utnyttjar avfallsbaserade bränslen.

Avfallsförbränningsanläggningarna börjar i och med överföringen även att omfattas av prisstyrning i fråga om utsläppen. Överföringen kan i någon mån lindra skyldigheten att minska utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn under perioden 2021–2030. I Sverige och Danmark omfattas motsvarande anläggningar redan av utsläppshandelssystemet, och i Norge är frågan under övervägande.

I lagen ska också ingå ett bemyndigande för statsrådet att besluta om användningen av utsläppsrätter för att uppnå målen för minskning av utsläpp inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln. Statsrådet ska också få besluta om att annullera utsläppsrätter, om elproduktionskapaciteten i Finland minskas på grund av nationella ytterligare åtgärder. I båda fallen minskas antalet utsläppsrätter som Finland kan auktionera ut i motsvarande grad.

Annullering av utsläppsrätter blir möjligt i Finland i synnerhet på grund av åtgärder som bereds för att slopa energiutvinning ur stenkol. Möjligheten att annullera utsläppsrätter behöver bevaras, eftersom balansen mellan efterfrågan och utbud på utsläppsrätter är förknippad med stor osäkerhet. Genom annullering av utsläppsrätter kan man vid behov säkerställa att de nationella ytterligare åtgärderna minskar utsläppen av växthusgaser också på EU-nivå.

Genom den föreslagna lagen genomförs också nationella förbättringar, såsom att förfarandet för att uppdatera kontrollplanen för utsläppen görs lättare samt att ett större antal beslut av Energimyndigheten ska iakttas även om de överklagas.

Dessutom ska de myndighetsuppgifter som gäller beviljande av utsläppsrätter som tilldelas gratis överföras från arbets- och näringsministeriet till Energimyndigheten. Utöver dessa görs flera tekniska ändringar. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information på nätet:
lausuntopalvelu.fi (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Mikko Paloneva, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7063

Tillbaka till toppen