Hyppää sisältöön

Esitysluonnos päästökauppalain muuttamisesta lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2018 12.30
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta, jolla muutettaisiin nykyistä päästökauppalakia. Lailla säädettäisiin päästökauppadirektiivin ja sen muuttamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta vuoden 2020 jälkeisellä ajalla.

Muutokset koskevat erityisesti vuodet 2021–2030 kattavaa EU:n neljättä päästökauppakautta. Niillä pantaisiin toimeen EU:n vuoteen 2030 ulottuva päästövähennystavoite päästökauppasektorin osalta.

Lausuntokierros toteutetaan Lausuntopalvelu.fi -työkalua käyttäen sekä kohdennettuina pyyntöinä. Lausuntoaika päättyy 29.6.2018.

Laissa ehdotetut muutokset koskisivat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista.

Esityksen mukaan myös yhdyskuntajätteen polttolaitokset sisällytettäisiin päästökaupan piiriin. Nykyiset jätteenpolttolaitokset ovat luonteeltaan energiatuotantolaitoksia, jotka osallistuvat energiamarkkinoihin hyvin samanlaisella tavalla kuin muut energiantuotantolaitokset. Lisäksi päästökauppajärjestelmään kuuluvat jo nykyisin rinnakkaispolttolaitokset, jotka myös hyödyntävät toiminnassaan jätteisiin perustuvia polttoaineita.

Lisäksi jätteenpolttolaitokset saataisiin siirron myötä päästöjen suhteen hintaohjauksen piiriin. Siirto voisi jossain määrin keventää taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitetta jaksolla 2021-2030. Ruotsissa ja Tanskassa vastaavat laitokset kuuluvat jo järjestelmän piiriin, ja Norjassakin asia on harkinnassa.

Lakiin sisältyisi myös valtioneuvostolle annettava valtuus päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Se voisi päättää myös päästöoikeuksien mitätöimisestä, jos sähköntuotantokapasiteettia suljetaan Suomen alueella kansallisten lisätoimien vuoksi. Kummassakin tapauksissa Suomen huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää alennettaisiin vastaavasti.

Ehdotetulla lailla toteutettaisiin myös kansallisia parannuksia, kuten kevennetty menettely päästöjen tarkkailusuunnitelman päivittämiseksi sekä muutoksenhausta huolimatta noudatettavien Energiaviraston päätösten suurempi määrä.

Lisäksi maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät viranomaistehtävät siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle. Näiden lisäksi toteutettaisiin useita teknisiä muutoksia. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot verkossa:
lausuntopalvelu.fi

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Mikko Paloneva, TEM, puh. 029 504 7063

 
Sivun alkuun