Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Slutrapport från arbetsgruppen för delningsekonomi publicerad: alternativ till lös-ningar på utmaningarna i lagstiftningen kring delningsekonomin

Arbets- och näringsministeriet
23.4.2019 8.20 | Publicerad på svenska 23.4.2019 kl. 9.56
Pressmeddelande

I rapporten behandlas utmaningar i samband med arbete inom delningsekonomin, arbetarskydd, tillämpning av konkurrensrätten på självsysselsatta, beskattning och kortvarig inkvarteringsverk-samhet samt diskuteras metoder för att lösa utmaningarna antingen på kort sikt eller med längre perspektiv.

Arbetsgruppen, som leddes av arbets- och näringsministeriet, skulle inte utarbeta några detaljerade förslag till lagändringar.

Utmaningarna kring regleringen av delningsekonomin är mångdimensionella. En närmare granskning visar att det ofta inte är fråga om enbart delningsekonomi, utan i mer omfattande grad om utmaningar som medförs av den globala plattformsekonomin i sin helhet och till exempel förändringarna i arbetslivet.

I fråga om vissa utmaningar har det i rapporten övervägts om det behövs ny lagstiftning för att skapa klarhet i situationen. Då bör man dock först bedöma vad som eftersträvas med de nya bestämmelserna och om samma mål kan nås på ett lättare sätt än genom lagstiftning. Dessutom finns det skäl att bedöma kostnaderna för de olika alternativa genomförandesätten, den regleringsbörda som de medför och andra konsekvenser som de har.

Det kom också in många remissvar på de alternativ som presenterades i rapporten. Remissinstansernas synsätt på lämpliga lösningsmetoder kan, beroende på frågan, avvika rentav mycket från varandra. Remissinstanserna ser det som viktigt att man fortsätter utreda de frågor som lyfts fram i rapporten i samarbete mellan olika myndigheter, aktörer inom delningsekonomin och intressentgrupper.

Kortvarig inkvartering: om man går in för ny lagstiftning ska det finnas en klar syn på varför 

När det gäller kortvarig inkvarteringsverksamhet har det i rapporten utretts utmaningar och alternativa lösningar på dem med tanke på regleringsmiljön. Det finns inte en enkel regleringslösning som är tydlig till sina verkningar, utan var och en av de alternativa lösningar som kartlagts i rapporten bemötte en aning olika problem. Beredning av eventuella ändringar i lagstiftningen i det fortsatta arbetet förutsätter både att målen och metoderna för regleringen utformas noggrannare och att det utarbetas konsekvensbedömningar för de olika förslagen.

En metod på kort sikt är att olika leverantörer av kortvarig inkvartering i första hand vägleds att bättre iaktta skyldigheterna enligt den gällande lagstiftningen. Verksamhetsutövaren ska själv bedöma om verksamheten i verkligheten utgör kontinuerlig yrkesmässig inkvarteringsverksamhet eller om det är fråga om verksamhet enligt byggnadsplan, bygglov och bolagsordning. Man kan skapa klarhet i situationen genom att öka myndigheternas informationsförmedling, anvisningar och tillsynsresurser. Här behövs samarbete mellan olika myndigheter och förvaltningsområden.

Arbete inom delningsekonomin: det är motiverat att förtydliga rättsläget

Utmaningarna i arbetet inom delnings- och plattformsekonomin gäller i synnerhet situationer där den arbetsrättsliga ställningen för den som utför arbetet är oklar. Den lagstiftning som ska tillämpas och parternas skyldigheter är beroende på om den som utför arbetet är anställd genom arbetsavtal eller självsysselsatt. Arbetsgruppen anser det motiverat att rättsläget förtydligas, vilket utöver bättre informationsstyrning också kan kräva lagstiftningsåtgärder.

Ytterligare upplysningar:
Anu Laitinen, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens ordförande, ANM, tfn 029 504 7164

Tillbaka till toppen