Hyppää sisältöön

Jakamistaloustyöryhmän loppuraportti julkaistu: ratkaisuvaihtoehtoja jakamistalouden säädösympäristön haasteisiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2019 8.20
Tiedote

Raportissa käsitellään jakamistaloudessa tehtävään työhön, työsuojeluun, kilpailuoikeuden soveltamiseen itsensätyöllistäjiin, verotukseen ja lyhytaikaisen majoitustoimintaan liittyviä haasteita ja pohditaan keinoja, miten haasteita voitaisiin lyhyellä tai pidemmällä tähtäimellä ratkaista. TEM:n johtaman työryhmän tehtävänä ei ollut laatia yksityiskohtaisia säädösmuutosehdotuksia.

Jakamistalouden sääntelyyn liittyvät haasteet ovat moniulotteisia. Tarkempi tarkas­telu osoittaa, että usein kyse ei olekaan pelkästään jakamistaloudesta, vaan laajem­min koko globaalin alustatalouden ja esimerkiksi työn murroksen mukanaan tuo­mista haasteista.

Joidenkin haasteiden kohdalla on raportissa pohdittu, tarvittaisiinko tilanteen selkiyttämiseksi uutta lainsäädäntöä. Tällöin tulisi kuitenkin arvioida ensin, mitä uusilla säännöksillä tavoiteltaisiin ja voitaisiinko samat tavoitteet saavuttaa jollain lainsäädäntöä kevyemmällä tavalla. Lisäksi on syytä arvioida eri toteutusvaihtoehtoihin liittyviä kustannuksia, niiden aiheuttamaa sääntelytaakkaa sekä muita vaikutuksia.

Raportissa esitetyistä vaihtoehdoista saatiin myös runsaasti lausuntopalautetta. Lausunnonantajien näkemykset sopivista ratkaisukeinoista saattavat asiasta riippuen erota toisistaan hyvinkin paljon. Lausunnonantajat pitävätkin tär­keänä, että raportissa esiin nostettujen asioiden selvittämistä jatketaan yhteistyössä eri viranomaisten, jakamistalouden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Lyhytaikainen majoitus: jos uutta lainsäädäntöä, oltava selkeä näkemys miksi

Lyhytaikaisen majoitustoiminnan osalta työryhmän raportissa on selvitetty haasteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja sääntely-ympäristön näkökulmasta. Yhtä yksinkertaista ja vaikutuksiltaan selkää ratkaisua haasteisiin ei ole, vaan raportissa kartoitetut ratkaisuvaihtoehdot vastaisivat osaltaan hieman eri ongelmiin. Mahdollisten lainsäädäntömuutosten valmistelu edellyttäisikin jatkotyössä sekä sääntelyn tavoitteiden ja keinojen tarkempaa hahmottamista, että vaikutusarvioiden laatimista eri ehdotusten osalta.

Lyhyen tähtäimen keinona erilaisia lyhytaikaisen majoituksen tarjoajia tulisi ensisijaisesti ohjata noudattamaan olemassa olevan lainsäädännön velvoitteita. Toiminnanharjoittajan tulee itse arvioida, onko toiminnassa tosiasiallisesti kyse jatkuvasta ammattimainen majoitustoiminnasta tai onko kyseessä kaavan, rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen mukainen toiminta. Tilannetta voitaisiin selkiyttää lisäämällä viranomaisten tiedottamista, ohjeistusta sekä valvontaresursseja. Asiassa tarvitaan eri viranomaisten ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä.

Jakamistaloudessa tehtävä työ: oikeustilan selkeyttäminen perusteltua

Jakamis- ja alustataloudessa tehtävän työn haasteet koskevat erityisesti tilanteita, joissa työn suorittajan työoikeudellisen asema on epäselvä. Sovellettava lainsäädäntö ja osapuolten velvoitteet riippuvat siitä, onko työn suorittaja työsuhteessa vai itsensä työllistäjä. Työryhmä pitää oikeustilan selkeyttämistä perusteltuna, mikä voi paremman informaatio-ohjauksen lisäksi edellyttää myös lainsäädäntötoimia.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies, työryhmän puheenjohtaja Anu Laitinen, TEM, p. 029 504 7164

 
Sivun alkuun