Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utkast till proposition med förslag till ändring av kärnenergilagen ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
1.3.2017 14.24
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden över utkastet till proposition med förslag till ändring av kärnenergilagen senast den 12 april 2017. Genom ändringarna genomförs de nya kraven i de EU-direktiv som gäller kärnenergi samt nationella ändringsbehov i fråga om nedläggning av kärnanläggningar, kärnavfallshantering, skyddsarrangemang och bestämmelser om tryckbärande anordningar.

Utkastet som skickas ut på remiss har beretts i två arbetsgrupper under ledning av en styrgrupp med företrädare för arbets- och näringsministeriet och Strålsäkerhetscentralen. I arbetsgrupperna fanns stark representation från intressentgrupper.

Beredningsarbetet syftar till att få kärnenergilagen att motsvara de krav som finns i kompletteringen till kärnsäkerhetsdirektivet, i strålsäkerhetsdirektivet samt i direktivet om kärnavfallshantering.

Kärnkraftverksolyckan i Fukushima år 2011, som orsakades av en jordbävning och tsunami, aktiverade EU och Euratom så att de vidareutvecklade bestämmelserna om säkerhet vid kärntekniska anläggningar. Detta har nu beaktats i direktiven.

På det sätt som direktivet om kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar förutsätter föreslås att det till lagen fogas bestämmelser som gäller självutvärdering och inbördes granskningar i samband med kärnsäkerhet och kärnavfallshantering samt genomförandet av dessa, utarbetande och uppföljning av ett nationellt program för kärnavfallshantering i enlighet med direktivet, tillståndshavarens informationsskyldighet samt samrådsförfarande som tillståndsmyndigheten genomför under tillståndsfasen.

I propositionen har kärnenergilagen också setts över med tanke på bestämmelserna om nedläggning av kärnanläggningar, de definitioner som gäller kärnavfallshantering, precisering av bestämmelserna om skyddsarrangemang samt uppdatering av bestämmelserna om tryckbärande anordningar.

Det föreslås att till lagen fogas bestämmelser om nedläggningstillstånd. Sådana bestämmelser finns inte i den nuvarande lagen. Bestämmelserna skulle skapa rättsliga ramar för genomförandet av tillståndsförfaranden för nedläggning i framtiden.

I propositionen föreslås också att de definitioner som gäller kärnavfallshantering i kärnenergilagen preciseras så att tidpunkten för när en aktör blir avfallshanteringsskyldig skrivs in i lagen.

Dessutom föreslås i propositionen att bestämmelserna om skyddsarrangemang preciseras och att bestämmelserna om tryckbärande anordningar uppdateras på grund av de ändrade lagarna.

Propositionen som skickats ut på remiss finns på webbadressen: http://tem.fi/lausuntopyynnot

Remisstiden går ut den 12 april 2017. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen för behandling innan vårsessionen avslutas. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035
Netta Skön, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7059

Tillbaka till toppen