Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen föreslår ändringar i Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet

Arbets- och näringsministeriet
15.10.2020 13.41
Pressmeddelande
kuva rahapinosta

Den 15 oktober 2020 överlämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering. De medel som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond ska kunna placeras på ett mer diversifierat och långsiktigt sätt än för närvarande. Ändringar föreslås i kärnenergilagen, lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift.

Statens kärnavfallshanteringsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och som har en noggrant avgränsad uppgift och ett noggrant avgränsat syfte enligt kärnenergilagen: reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering. Till kärnavfallshanteringsfonden, som inrättades i slutet av 1980-talet, inflyter årligen avgifter från de avfallshanteringsskyldiga (Fortum Power and Heat Oy och Teollisuuden Voima Oyj) så att det finns tillräckligt med medel för de uppskattade kostnaderna för kärnavfallshanteringen. Vid utgången av 2019 uppgick fondens medel till sammanlagt cirka 2,723 miljarder euro. I fonden finns dessutom cirka 24 miljoner euro på grund av nedläggningen av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsreaktor.

Syftet med propositionen är att se till att värdet av de medel som förvaltas av Statens kärnavfallshanteringsfond bevaras och att tillgångarna är tillräckliga med tanke på reserveringen av medel för kostnader för kärnavfallshantering. Syftet är också att möjliggöra en bättre avkastning än i nuläget. Bestämmelserna behöver revideras för att man i placeringsverksamheten ska kunna dra nytta av utvecklingen på finansmarknaden och i finansbranschen. I placeringsverksamheten är det nödvändigt att måttfullt öka risktagningen, men samtidigt måste också riskhantering beaktas. En större placeringsrisk än den nuvarande uppskattas möjliggöra en bättre avkastning på lång sikt.

Enligt propositionen ska de avfallshanteringsskyldiga eller deras aktieägare fortfarande få låna ut medel ur Statens kärnavfallshanteringsfond, men andelen begränsas från det nuvarande 75 procent till 60 procent. Lånets löptid förlängs från nuvarande ett år till tre år. Minst 20 procent ska placeras i finska statens skuldförbindelser. Därtill ska minst 20 procent kunna användas till aktier och andra placeringar. Andelen övriga placeringar och andelen placeringar i finska statens skuldförbindelser kan också vara större, om de avfallshanteringsskyldiga inte utnyttjar sin rätt att låna ut medel ur fonden fullt ut.

Enligt propositionen ska också förvaltningsmodellen för och organiseringen av Statens kärnavfallshanteringsfond ses över. Bestämmelser om dessa lyfts upp på lagnivå på det sätt som förutsätts i 119 § i grundlagen. Statens kärnavfallshanteringsfond ska fortfarande vara en fond som lyder under och förvaltas av arbets- och näringsministeriet och som står utanför statsbudgeten.

Det föreslås också att systemen för understöd för forskning i kärnsäkerhet och kärnavfallshantering ska slås samman. De avgifter som samlas in hos innehavare av kärnanläggningar och de avfallshanteringsskyldiga ska åren 2023–2025 bestämmas på nuvarande grunder, men åren 2026–2032 minskar de något. År 2019 uppgick beloppet av avgifter som samlas in för understöd till sammanlagt cirka 12,3 miljoner euro. År 2026 uppskattas beloppet uppgå till 8,2 miljoner euro.

Ytterligare information:
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 078
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 035

Tillbaka till toppen