Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsminister Haatainen: Försörjningsberedskapen byggs upp genom samarbete

Arbets- och näringsministeriet
27.3.2020 16.29 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 16.14
Pressmeddelande
kuvassa ministeri Haatainen
Ministeri Haatainen

– Frågor om försörjningsberedskap tas sällan upp i den offentliga debatten. Nu ligger tyvärr fokus i diskussionen på dem. Det aktuella läget har redan visat att vårt försörjningsberedskapssystem fungerar och är unikt i Europa, konstaterade arbetsminister Tuula Haatainen vid den lägesöversikt om coronaviruset som statsrådet ordnade den 27 mars 2020.

– Vårt system baserar sig på en nätverksbaserad försörjningsberedskapsorganisation, som upprätthåller och utvecklar försörjningsberedskapen enligt den offentlig-privata partnerskapsprincipen. Det är ett modernt och kostnadseffektivt sätt att hantera samhällets försörjningsberedskapsrisker, konstaterade Haatainen.

Haatainen framförde sitt tack till Försörjningsberedskapscentralen och näringslivsorganisationer redan i detta skede. De har samarbetat och övat sådana här situationer redan under flera års tid.

Dagligvaruförsörjningen fungerar normalt, ingen anledning att hamstra

Minister Haatainen berättade att dagligvaruförsörjningen i praktiken fungerar normalt i hela landet. Butikernas leveransförmåga och varutillgången ligger på en fortsatt bra nivå. I början av krisen förekom hamstring som ledde till brist på vissa varugrupper i butikerna.

– Allmänt taget förefaller hamstringen vara liten, vilket också är befogat. Det finns inget behov av att hamstra, eftersom varorna kommer att räcka till även i framtiden, påminde minister Haatainen.

Störningsfri energiförsörjning, energimarknaden fungerar normalt, låga priser

– En fungerande och störningsfri energiförsörjning är livsviktig för ett fungerande samhälle, bland annat med tanke på hälso- och sjukvård, transporter och kommunikation, påminde ministern.

Leveranssäkerheten för elförsörjningen baserar sig på det aktuella behovet – dvs. det måste alltid råda en balans mellan efterfrågan och utbudet. Många av samhällets grundläggande funktioner avstannar direkt eller med kort varsel om det blir elavbrott.

– För närvarande fungerar energimarknaden normalt – det föreligger inga problem i fråga om tillgången på el, värme eller bränslen. Till följd av uppbromsningen inom ekonomin har priserna på el och utsläppsrätter sjunkit. På den globala marknaden är också priset på råolja för närvarande lågt, påpekade minister Haatainen.

Haatainen påminde om att det i säkerhetsupplagen i Finland finns energiråvaror för flera månaders behov. Den obligatoriska upplagringen och skyddsupplagen förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen, som också upprätthåller statens säkerhetsupplagring.

Ersättning av säkerhetsupplagen och deras tillräcklighet – sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen lagrar produkter och material som är nödvändiga för samhällets funktion. Social- och hälsovårdsministeriet beslutade den 23 mars 2020 att det på grund av de rådande undantagsförhållandena är motiverat att ta i bruk det sjukvårdsmaterial och den skyddsutrustning som finns i statens säkerhetsupplag. Upplagen upprätthålls av Försörjningsberedskapscentralen.

– Genom denna åtgärd vill staten se till att skyddsutrustningen räcker till för att skydda yrkespersonerna inom social- och hälsovården i hela landet även i det fallet att epidemiläget förvärras.

Med skyddsutrustning avses den skyddsutrustning som i första hand är avsedd för personalen som vårdar infekterade patienter, till exempel ansiktsskydd, andningsskydd, operationsmasker, skyddsrockar.

Social- och hälsovårdsministeriet följer upp användningen av skyddsutrustningen tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och universitetssjukvårdsdistrikten. De ska se till att skyddsutrustningen räcker till bl.a. genom anvisningar och kontroll av användningen av skyddsutrustningen.

– Försörjningsberedskapscentralen har redan för flera veckor sedan börjat upphandla ny skyddsutrustning till Finland enligt social- och hälsovårdsministeriets begäran om stöd. Upphandlingen har i viss mån bromsats upp av problem med tillgången på produkter, eftersom deras efterfrågan för närvarande av förståeliga skäl är hög. Nu förefaller det som om marknaden håller på att öppna sig och upphandlingar kan genomföras, konstaterade Haatainen.

– Regeringen har också beslutat att Finland ansluter sig så snart som möjligt till avtalet mellan EU-länderna och kommissionen om gemensam upphandling när det gäller medicinska motåtgärder. Avtalet är ett sätt för medlemsstaterna att göra gemensamma upphandlingar av instrument, läkemedel och andra medicinska motåtgärder.

Ministerier utreder i samarbete tillgången på utländsk arbetskraft

– Otaliga förfrågningar om tillgången på utländsk arbetskraft som präglas av oro har kommit till arbets- och näringsministeriet. Vi förstår branschernas oro och vi gör allt vi kan för att hitta en lösning, sade minister Haatainen. 

I förra veckan beslutade statsrådet att begränsa gränstrafiken till Finland fram till den 13 april. Bara nödvändig pendling eller annan nödvändig trafik till Finland till–  Man säkerställer att personer som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen kan resa in i landet. Men det är klart att i det rådande läget är möjligheterna för att arbetskraft i omfattande utsträckning ska kunna resa in i landet ytterst begränsade, bedömer Haatainen. 

En ytterligare utmaning utgör de begränsningar som gäller inresa i landet och avlägsnande ur landet. Även Finlands beskickningar koncentrerar sig på hemtransporter av finländare och ansökningar om uppehållstillstånd eller om visum behandlas inte.

– Jag och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är mycket medvetna om lantgårdarnas nöd. Det är klart att verksamheten för lantgårdar som är nödvändiga med tanke på nationell livsmedelstrygghet och försörjningsberedskap ska säkerställas. Vi tvingas dock bereda oss på att antalet säsongsarbetare som kommer till landet är betydligt mindre än under normala förhållanden.

Under arbets- och näringsministeriets ledning söker en myndighetsgrupp lösningar för att arbetskraften ska kunna resa in i landet. Arbetsgruppen sammanträder dagligen. Målet är att säkerställa att nödvändig pendeltrafik och annan trafik kan resa in i landet under undantagsförhållanden. 

– Vi utreder sätt för att kunna anvisa så mycket som möjligt inhemsk arbetskraft till branscher där det råder brist på arbetskraft. Vi bereder dessutom undantagsparagrafer som möjliggör flexibel användning av utländsk arbetskraft som redan finns i landet under undantagsförhållanden. I fråga om säsongsarbetarna är det särskilt viktigt att de som kommer in i landet kan byta arbetsgivare under skördesäsongen.

Ytterligare upplysningar:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7232
Henri Backman, konsultativ tjänsteman, tfn 029 506 3581 (ekonomisk försörjningsberedskap)
Sonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7112

Tillbaka till toppen