Arbeten som är förbjudna för unga och arbeten som är farliga för unga

En del arbeten är helt förbjudna för unga arbetstagare. Dessutom finns det arbeten som har ansetts vara så farliga och skadliga att det finns begränsningar i fråga om att låta unga utföra sådana arbeten.

De arbeten som är förbjudna eller farliga för unga kan enligt säkerheten i arbetet indelas enligt följande:  

  • Arbeten som kan medföra särskild risk för olycksfall eller men för hälsan eller som kan skada den unga arbetstagarens fysiska eller psykiska utveckling

Sådana arbeten får man låta unga utföra endast om särskilda förutsättningar uppfylls.

  • Farliga arbeten

Farliga arbeten får man inte alls låta unga under 16 år utföra. Att låta unga arbetstagare som är 16–17 år utföra farliga arbeten är tillåtet endast om man har sörjt för tillräcklig säkerhet i arbetet. 

Närmare bestämmelser om arbeten som är förbjudna och farliga för unga arbetstagare finns

  • i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare och
  • i social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Arbetsgivaren är skyldig att göra en förhandsanmälan innan det farliga arbetet inleds

Arbetsgivaren är skyldig att göra en förhandsanmälan innan det farliga arbetet inleds. Om det är fråga om ett arbete i anslutning till utbildning, ska utbildningsanordnaren göra anmälan i samarbete med arbetsgivaren.

Dispens som beviljas av arbetarskyddsmyndigheten

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att ge tillstånd t.ex. att avvika från de förutsättningar under vilka en ung arbetstagare får utföra skadliga eller farliga arbeten, om den unga arbetstagaren har fyllt 16 år. Villkor för att dispens ska beviljas är

  • att det med tanke på den unga arbetstagarens utveckling i ett yrke är nödvändigt att låta honom eller henne utföra arbetet och
  • att den unga arbetstagaren arbetar under en erfaren och yrkeskunnig persons tillsyn.

Ytterligare upplysningar:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen