Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

85 sökande till uppgifter som direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centraler

Arbets- och näringsministeriet
6.9.2019 13.11
Pressmeddelande

Inom utsatt tid, senast 3.9.2019, sökte 85 personer uppgifter som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centraler. Uppgifter som direktör för ansvars-området var ledigförklarade vid sju olika NTM-centraler. Tjänsteförhållandena inleds den 1 januari 2020. Tjänsterna tillsätts för viss tid för högst fem år.

Direktören har till uppgift att leda ansvarsområdet och att särskilt svara för att de resultatmål som har överenskommits med de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen uppnås.

Uppgifter som direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen söktes av:

NTM-centralen i Nyland
Pertti Eskelinen
Kimmo Hietala
Markus Häyhtiö
Mikko, Niclas Kangasjärvi
Petri Knaapinen
Jaana Majanen
Anne Murtonen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Juha Savela
Hannu Sivula
Marjukka Turunen

Sex sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralen i Södra Savolax
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Pauli Karihtala
Kirsi Kosunen
Mari Miettinen
Jani Männikkö
Juha Pulliainen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Kari Synberg
Juho Tanttu
Veli-Matti Tolppi
Juha Vuorela

Tre sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralen i Norra Savolax
Jan Blomberg
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Juha Heikkinen 
Jussi Herranen
Juha Kaipiainen
Pauli Karihtala
Veli-Matti Kauppinen
Erno Kääriäinen
Soile Lahti
Jari Lauronen
Timo Ollila
Elsa Paronen
Pasi Patrikainen
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Jukka Savolainen
Mika Suomalainen
Veli-Matti Tolppi
Markus Vesterinen
Päivi Ylä-Outinen

Fem sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralen i Österbotten
Rauni Korpela
Jenni Lehmonen
Pauliina Palomäki
Anne Pesola
Hanna Rawson
Timo Saari
Ola Sundqvist
Marja-Riitta Vest

Två sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralen i Norra Karelen
Annu Ahonen
Kalle Eerikäinen
Pertti Eskelinen
Ismo Glad
Pauli Karihtala
Sanna Kasurinen
Petri Keronen 
Jari Lauronen
Toomas Lybeck
Tomi Martikainen
Ari Niiranen
Terhi Pakarinen
Leila Putkivaara
Kyösti Rasinmäki
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Harri Turunen
Juha Vuorela

Tre sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralen i Södra Österbotten
Hannu Haapala
Pauli Karihtala
Harri Kiviharju
Rauni Korpela
Veli-Pekka Rautava
Timo Saari
Mika Soininen
Stefan Strandberg
Timo Takala
Juha Tall
Ville Vihla

Fem sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralen i Kajanland
Tuija Heikkinen
Pekka Huovinen
Marjaana Kallio
Jaana Korhonen
Suvi Piironen
Veli-Pekka Rautava
Jouni Remes
Timo Saari
Päivi Ylä-Outinen

Två sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

NTM-centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Centralerna hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för NTM-centralens ansvarsområde för näringarna, arbetskraften och kompetensen, dvs. ansvarsområdet N. 

NTM-centralerna styrs dessutom av miljöministeriet, kommunikationsministeriet/Trafikledsverket, jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsverket, undervisnings- och kulturministeriet och inrikes-ministeriet. 

Samtidigt söktes också sju direktörer för ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen och tret-ton direktörer för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna.

Ytterligare upplysningar
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, 029 50 641 50, [email protected]
Anträffbar 6–13.9.2019 och 23.9.2019 och framåt.

Tillbaka till toppen