Ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi 2023


Med stora demonstrationsprojekt avses energistödsprojekt vars investeringskostnader överstiger fem miljoner euro. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att uppnå de nationella målen för 2035 och de EU-mål som ställts upp för 2030. 

Syftet med ansökan är att främja lösningar som är baserade på ny energiteknologi och som kan reproduceras nationellt och internationellt.

I ansökningsomgången för 2023 finns beredskap att stödja stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi med högst 200 miljoner euro. Av detta belopp är 100 miljoner euro reserverade för projekt inom ny energiteknologi i anslutning till vätgas.


Avsikten med investeringsstödet är att stödja lösningar som inbegriper ny teknologi

Beviljandet av stöd är baserat på en helhetsbedömning och en jämförelse mellan projekten. I bedömningen och jämförelsen bedöms särskilt nyhetsvärdet av den teknologi som ingår i projekten. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till dessa.


Ansökan

Ansökan om stöd lämnas in via Business Finlands e-tjänst men behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Tidsschemat för stödbesluten beror på antalet inlämnade ansökningar och handläggningsbehovet. Enligt den preliminära tidsplanen fattas de första stödbesluten i början av 2024. Ansökningar som lämnats i 2022 behandlas i ministeriet för närvarandet. De första besluten väntas under hösten 2023.

Ansökan som gäller stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi lämnas in i Business Finlands e-tjänst. Ansökan som rör stora demonstrationsprojekt för ny energiteknologi fylls i i e-tjänsten och till ansökan bifogas nödvändiga obligatoriska bilagor. Dessa bilagor är en granskning av projektets lönsamhet utan stöd och med stöd i form av en oskyddad Excel-fil (det ska vara möjligt att kontrollera de utgångsvärden och beräkningsformler som använts i filen) och ett utlåtande från tredje part om projektets nyhetsvärde. De uppgifter som ska anges i ansökan, anges på ett täckande men kortfattat sätt. Om det är nödvändigt att bifoga bilder i ansökan, kan dessa bifogas som en separat bildbilaga. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in. Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska.

  • Ansökan och de obligatoriska bilagor som nämns i ansökan lämnas in via Business Finlands e-tjänst senast den 15 september 2023 kl. 16.15. Anvisning för ansökan: filen öppnas i en ny flik 

Informationsmöte

Arbets- och näringsministeriet ordnade den 5 maj 2023 ett infomöte. Materialet som presenterades på mötet finns endast på finska här.

Ansökan som gäller demonstrationsprojekt omfattar inte projekt vars investeringskostnader understiger fem miljoner euro. Ansökan som gäller sådana små projekt behandlas i den normala processen för ansökan om energistöd. För dessa projekt för förnybar energi och energieffektivitet kan man fortfarande söka energistöd.

Mer information:
Tuula Savola, tuula.savola(at)gov.fi, specialsakkunnig, vätgas, elektrobränslen
Olli Salo, olli.salo(at)gov.fi, specialsakkunnig, förnybara drivmedel, inklusive biogas
Pekka Kärpänen, pekka.karpanen(at)gov.fi, specialsakkunnig, projekt som gäller energisparande och energieffektivitet