Partnerskap for Mineralsakerhet (MSP)

Finland har förbättrat sin mineralsäkerhet genom att delta i partnerskapet Minerals Security Partnership (MSP) ända partnerskapet inleddes sommaren 2022. Partnerskapets medlemmar diskuterar bland annat potentiella projekt som hänför sig till kritiska mineraler och standarder som hänför sig till miljö, samhällsansvar och förvaltningssätt. 

MSP fokuserar på de leveranskedjor för mineraler och metaller som är mest centrala med tanke på ren energiteknik. Till dessa hör bland annat litium, kobolt, nickel, mangan, grafit, sällsynta jordartsmetaller och koppar.

Finland drar nytta av partnerskapet bland annat genom att möjligheterna att exportera teknik till marknader utanför EU blir bättre och genom att främja verksamhet som är förenlig med hållbar utveckling. 

Partnerskapet inleddes på Förenta staternas initiativ. Finland och de andra partnerländerna har inte undertecknat något fördrag eller något annat motsvarande officiellt dokument. Finland ombads ansluta sig framför allt på grund av sitt gruvkunnande och sin gruverfarenhet, även på processsidan. Vi har även ett gediget kunnande bland annat i fråga om återvinning och återanvändning av kritiska mineraler samt överhuvudtaget när det gäller det praktiska genomförandet av hållbarhetstematik.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för Finlands deltagande i partnerskapet. Även utrikesministeriet deltar i samarbetet. Av de finländska organisationerna deltar dessutom Business Finland och Geologiska forskningscentralen i informationsutbytet mellan de olika arbetsgrupperna inom partnerskapet. 

Business Finlands International Business Innovations (IBI)-verksamhet stöder finländska företags deltagande i kommersiella projekt i samband med partnerskapet. Målet med IBI-verksamheten är att öka konkurrenskraften för finländskt kunnande ute i världen och lyfta fram ekosystemutbudet som en eftertraktad partner på den internationella marknaden och därigenom möjliggöra exportaffärsverksamhet av miljardklass och uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling i världen.

Partner i MSP är Australien, Estland Indien, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Norge, Republiken Korea, Sverige, Storbritannien, Förenta staterna och EU.

Mer information: 
Mikko Puustinen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 0295 047 144
Hanna Marttinen-Deakins, Global Head, International Business innovations, Business Finland, tfn 040343 3348