Indrivningsverksamhet

Med indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar för någon annans räkning. 

En lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet trädde i kraft vid ingången av 2019. Enligt den är indrivningsverksamhet en näring som kräver registrering av de aktörer som bedriver den. Indrivningsverksamhet får bedrivas av en enskild näringsidkare eller juridisk person som har antecknats i det register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Syftet med registreringen är att säkerställa att indrivningsverksamhet bedrivs på tillbörligt sätt. Strävan är samtidigt att underlätta tillsynen över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och att förebygga grå ekonomi.

Myndigheten ska försäkra sig om att de som bedriver indrivningsverksamhet har yrkesskicklighet samt är tillförlitliga och solventa. En förutsättning för registrering är att den som bedriver indrivningsverksamhet i sin tjänst har en person som är ansvarig för indrivningsverksamheten och som ser till att god indrivningssed iakttas och att verksamheten bedrivs lagenligt. Alla personer som deltar i indrivningsverksamheten ska ha sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften kräver.

Tillsynen över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet utövas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket kan med tvångsmedel ingripa i indrivningsverksamhet som bedrivs på ett otillbörligt sätt.

Arbets- och näringsministeriet svarar för beredningen av lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. 

Ytterligare upplysningar: sami.teravainen(at)gov.fi