Inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Arbets- och näringsministeriet svarar för lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet där det föreskrivs om vissa skyldigheter som gäller inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. De viktigaste skyldigheterna i lagen gäller en resandeanmälan om varje resande som kommer till ett inkvarteringsställe som utövare av inkvarteringsverksamhet ansvarar för. Inkvarteringsrörelser ska även göra en sådan anmälan till hälsoskyddsmyndigheten som avses i hälsoskyddslagen. 

I lagen avses med inkvarteringsverksamhet yrkesmässigt tillhandahållande av möblerade rum eller andra inkvarteringslokaler för kunder som behöver tillfällig inkvartering. I praktiken omfattar lagens tillämpningsområde utövande av inkvarteringsverksamhet i olika former, såsom hotell, motell, resandehem, vandrarhem, semestercentrum, campingplats, gårdsturism samt tillhandahållande av frukostinkvartering och fritidsbostäder i ekonomiskt vinstsyfte. 

Resandeanmälan kan göras förutom av resanden även av utövaren av inkvarteringsverksamhet och en anställd hos utövaren utifrån de uppgifter som resanden lämnat i förväg. Om resanden har med sig sin make eller maka och minderåriga barn, ska resanden samtidigt lämna resandeuppgifter om alla familjemedlemmar med samma anmälan. Om det är fråga om en i förväg organiserad grupp-resa kan reseledaren ge uppgifter om alla som deltar i gruppresan på en resandeanmälan. 

I samband med inkvarteringen ska också utländska resandes identitet kontrolleras eller i fråga om en gruppresa identiteten för ledaren för gruppresan.

Utövaren av inkvarteringsverksamhet är skyldig att lämna resandeuppgifter om utlänningar till en polisinrättning inom vars verksamhetsområde inkvarteringsrörelsen är belägen. Resandeanmäl-ningarna och uppgifterna om resande ska förvaras i ett års tid varefter de ska förstöras. 

I lagen föreskrivs dessutom om rätten för en utövare av inkvarterings- och förplägnadsverksamhet att i vissa situationer vägra en person tillträde till rörelsen eller vägra servera en kund mat eller dryck och vid behov avlägsna honom eller henne. Utövaren av inkvarterings- och förplägnadsverk-samhet ska i sin verksamhet beakta bestämmelserna om förbud mot diskriminering i lagen om likabehandling.  

Bestämmelser om servering av alkoholdycker i förplägnadsrörelser finns i alkohollagen.

Ytterligare upplysningar: sami.teravainen(at)gov.fi 

Mer information om utarbetande av resandeanmälan