Inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska utövare av inkvarteringsverksamhet ansvara för att det görs en resandeanmälan om varje resande som kommer till inkvarteringsstället.  

Med inkvarteringsverksamhet avses yrkesmässigt tillhandahållande av möblerade rum eller andra inkvarteringslokaler för kunder som behöver tillfällig inkvartering. I praktiken kan inkvarteringsverksamhet utövas i olika former, såsom hotell, motell, resandehem, vandrarhem eller semestercentrum.

Lagens tillämpningsområde omfattar även så kallad gårdsturism, dvs. inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och yrkesmässig frukostinkvartering som bedrivs på en gård. Skyldigheten att göra en resandeanmälan gäller även dem som upprätthåller en campingplats.

Resandeanmälan kan göras förutom av resanden även av utövaren av inkvarteringsverksamhet och en anställd hos utövaren utifrån de uppgifter som resanden lämnat i förväg. Om resanden har med sig sin make eller maka och minderåriga barn, ska resanden samtidigt lämna resandeuppgifter om alla familjemedlemmar med samma anmälan.

Om det är fråga om en gruppresa kan reseledaren ge uppgifter om alla som deltar i gruppresan på en gemensam resandeanmälan. Med gruppresa avses en i förväg organiserad resa där en grupp av resande deltar. Utövaren av inkvarteringsverksamhet är skyldig att lämna resandeuppgifter om utlänningar till den polisinrättning inom vars verksamhetsområde verksamhetsutövaren inkvarteringsrörelse är belägen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

Frågor och svar om stängningen av restauranger

Ytterligare upplysningar: sami.teravainen(at)tem.fi