Fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Fastighetsförmedling får utövas endast av enskilda näringsidkare eller juridiska personer som har registrerats som fastighetsförmedlingsrörelse. Förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler får i sin tur utövas endast av enskilda näringsidkare eller juridiska personer som har registrerats som rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler eller som fastighetsförmedlingsrörelse.

Registeranmälan görs hos regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket ska som fastighetsförmedlingsrörelse eller rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler registrera var och en som gör en anmälan till registret och uppfyller de förutsättningar som i lagen ställs för registrering.

Villkor för registreringen är att

  • förmedlingsrörelsen har en ansvarsförsäkring, vars försäkringsbelopp kan bedömas vara tillräckligt för att de skador som verksamheten eventuellt ger upphov till ska kunna ersättas
  • förmedlingsrörelsen har en ansvarig föreståndare. Den ansvariga föreståndaren för en fastighetsförmedlingsrörelse ska ha yrkeskompetens som har visats i ett fastighetsmäklarprov, dvs. AFM-prov, och den ansvariga föreståndaren för en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler yrkeskompetens som har visats i ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare, dvs. ett AHM-prov eller i ett AFM-prov.

Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov har till uppgift att ordna mäklarprov. Den ansvariga föreståndaren ska se till att det vid varje verksamhetsställe inom förmedlingsrörelsen finns en person som deltar i förmedlingsverksamheten och som har samma yrkeskompetens som den ansvariga föreståndaren.

Kraven på yrkeskompetens utvidgades

Kraven på yrkeskompetens för dem som deltar i förmedlingsverksamhet utvidgades genom en lagändring som trädde i kraft vid ingången av 2016. Minst hälften av dem som är anställda hos förmedlingsrörelsen och av dem som utför förmedlingsuppgifter vid varje verksamhetsställe ska ha yrkeskompetens som visats genom mäklarprov.

Lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler gäller rätten att utöva fastighetsförmedling och förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler. Lagen omfattas av arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Särskilda bestämmelser om uppdragsavtal och skötsel av förmedlingsuppdrag finns i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter. Justitieministeriet har ansvar för den lagen.

Ytterligare upplysningar: sami.teravainen(at)gov.fi